Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Aktualności
Nowa książka o dialogu społecznym

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” i Fundacja Instytut Spraw Publicznych wydały książkę „Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje”.

W tej pracy zbiorowej pod redakcją Rafała Towalskiego przedstawione są koncepcje i praktyka dialogu społecznego w Polsce i w Unii Europejskiej.

Redaktor wydania, Rafał Towalski, wychodząc od rozważań na temat ustroju przemysłowego próbuje zdefiniować co to jest dialog społeczny. Wskazuje, że nie ma jednej definicji tego zjawiska. Spośród różnych nurtów dialogu spotykanych w Polsce i Europie wyróżnia dialog obywatelski i lokalny dialog społeczny, europejski dialog społeczny. Przedstawia też warunki ich prowadzenia.

Jacek Sroka pisze o roli publicznych instytucji decyzyjnych w dialogu społecznym. W praktyce stosunków przemysłowych, obejmujących zarówno dwustronne przetargi interesów, jak i poszczególne formy relacji trój- i wielostronnych, bardzo ważną rolę odgrywają centralne ośrodki wykonawcze - rząd i jego instytucjonalne agendy. W przypadku pluralizmu i neoliberalizmu ingerencja państwa w relacje między partnerami społecznymi bywa sporadyczna. Prowadzenie polityki (neo)korporatystycznej lub etatystycznej sprzyja natomiast zinstytucjonalizowanym i scentralizowanym formom konsultacji i współdecydowania.

Tomasz Grzegorz Grosse w rozważaniach na temat dialogu społecznego i obywatelskiego w Unii Europejskiej stwierdza, że dialog obywatelski jest znacznie słabszym nurtem konsultacji społecznych w UE, aniżeli dialog społeczny. Jest to związane z mniejszą instytucjonalizacją dialogu obywatelskiego.

Jan Czarzasty, przedstawiając proces decentralizacji negocjacji zbiorowych w Europie zastanawia się nad jego przyczynami i następstwami. Uważa, że decentralizacja stanowi obecnie najważniejszą tendencję występującą w europejskich negocjacjach zbiorowych. Decentralizacją negocjacji są zainteresowani przede wszystkim pracodawcy, natomiast główni partnerzy społeczni w UE podchodzą do tego zjawiska z dystansem.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”. Książka rozprowadzana jest bezpłatnie.

 

Pobierz ksiązkę w formacie pdf.