Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Aktualności
Realizacja Pilotażowego Programu LEADER+

W ramach programu LEADER+ powstają w Polsce lokalne partnerstwa społeczne działające w środowiskach wiejskich i małych miastach. Pierwsze tzw. Lokalne Grupy Działania powstawały trzy lata temu. Do dzisiaj utworzono ich przeszło 150.

Celem działania Programu Leader jest stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez budowanie Lokalnych Grup Działania (LGD), na zasadzie partnerstwa trójsektorowego, przy udziale sektora publicznego, prywatnego i społecznego. W ramach programu pilotażowego LEADER+ Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przeprowadziła proces utworzenia 167 Lokalnych Grup Działania oraz podpisała umowy ze 150 grupami, na realizację Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wpłynęło to na podwyższenie konkurencyjności i dochodowości polskich gospodarstw rolnych oraz przyczyniło się do pozytywnych przeobrażeń w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich w Polsce. Program LEADER sprzyja lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego obszarów wiejskich, służy poprawie ich konkurencyjności oraz przyczynia się do współpracy mieszkańców. Program opiera się na włączeniu i zaangażowaniu mieszkańców oraz organizacji i instytucji z obszarów wiejskich w opracowywanie lokalnych strategii rozwoju oraz ich późniejsze realizowanie. Fundacja zorganizowała konsorcjum, które realizuje projekt pt. Krajowa Sieć Leader+, wspierający Pilotażowy Program Leader+ w Polsce, a w szczególności Lokalne Grupy Działania wdrażające zintegrowane strategie rozwoju obszarów wiejskich.

W Polsce program LEADER wdrażany jest pilotażowo od 2004 r. jako jedno z działań Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów Wiejskich, 2004 - 2006” (SPO). Pierwotnie przeznaczono na realizację programu 18 750 000 euro, natomiast decyzją Komitetu Monitorującego, w dniu 5 lutego 2007 r. kwota ta została zwiększona do 30 443 952 euro. Na tę decyzję miała wpływ bardzo dobra dotychczasowa realizacja programu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewidziało dla FAPA dalsze zadania polegające na wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Fundacja ma wykonywać m.in. zadania informacyjne i promocyjne w zakresie podejścia Leader, jak i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dzięki uprzejmości Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa prezentujemy Państwu informacje dotyczące wdrażania działania 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego Pilotażowy Program Leader+.

Więcej informacji