Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Aktualności
Nasza kolejna książka: „Siła partnerstwa”

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” wydało książkę „Siła partnerstwa” autorstwa Andrzeja Zybały. Autor stawia tezę, że lokalne partnerstwa społeczne mobilizują do rozwiązywania problemów lokalnych środowisk, ułatwiają ich pokonywanie wspierając przy tym miejscowe władze i instytucje.

Odkąd potencjał środowisk lokalnych został dostrzeżony, dla wielu oczywistym stało się, że to właśnie tu powinny powstawać programy przeciwdziałające najpoważniejszym zagrożeniom - długoterminowemu bezrobociu, wykluczeniu społecznemu, czy niedostosowaniu do wymogów konkurencji ekonomicznej. Szczególnie istotną rolę mogą odegrać partnerstwa na rzecz społecznie integrujących rynków pracy. Stwarzają one szanse budowania takich rynków pracy, które nazywamy „przyjaznymi społecznie” a więc pozwalających likwidować bariery ograniczające osoby zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Autor potwierdza postawioną tezę wskazując dobre praktyki partnerstw lokalnych funkcjonujących w krajach, które mocno promują takie działania: Irlandii, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Oczywiście irlandzki model partnerstw wydaje się najciekawszy, bo sukces tamtej gospodarki i rozwój społeczny z ostatnich lat zmusza do postawienia pytania „jak oni to robią?” a w odpowiedzi równie często słychać hasło „partnerstwo”. Jednak każdy kto żywo zainteresowany jest rozwojem społecznym i gospodarczym musi zapoznać się także z innymi modelami. Tak Finowie, jak i Brytyjczycy mogliby nam tutaj wiele podpowiedzieć. Z cudzych doświadczeń musimy czerpać jak najwięcej, jednak budowanie własnego modelu partnerstwa lokalnego to nasza lekcja do odrobienia.

Chociaż „W Polsce system partnerstwa ma jeszcze przed sobą długą drogę”, to od kilku lat stawiamy na niej pierwsze kroki. Autor opisuje najważniejsze z programów kreujących lokalne partnerstwa społeczne. Wskazuje też przykłady ich udanych działań. Nie jest to jednak droga usłana różami, zatem czytelnik pozna również bariery ograniczające ich rozwój: niesprzyjający system prawny, brak narzędzi do analizowania lokalnych realiów oraz budowania projektów zmian, brak systemu koordynacji rozwoju partnerstw.

Jednak chyba najtrudniej przychodzi nam budowanie zawansowanej kultury relacji międzyludzkich i działanie w formule ciągłego dialogu. Autor poświęcając psychologii partnerstw osobny rozdział jedynie dotyka problemu, którego wagę poznajemy przy każdej próbie wspólnego działania: niskiego poziomu zaufania w naszym społeczeństwie. Ta bariera nie może być pokonana przez akty prawne, czy dotacje unijne. Póki co, jest ona stałym elementem polskiego życia społecznego.

Książka - rozprowadzana bezpłatnie - współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”.

Pobierz książkę w formacie pdf. : „Siła partnerstwa”