Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Irlandzkie partnerstwo z przytupem

W Irlandii partnerstwa poza programami szkoleniowymi podejmują także ciekawe działania na rzecz powstawania miejsc pracy w lokalnej gospodarce i w sektorze ekonomii społecznej (np. spółdzielnie socjalne). Usuwają bariery komunikacyjne organizując spółdzielnie świadczące usługi przewozów autobusowych po niższych cenach, co zwiększa szanse zatrudniania. Wypracowują także metody szybkiego reagowania w nadzwyczajnych sytuacjach, na przykład gdy dochodzi do zamknięcia znaczącego dla danego obszaru zakładu pracy lub poważnych zwolnień.

Duża część partnerstw – podobnie jak i w Austrii - realizuje programy na rzecz wsparcia kobiet na rynku pracy, a także rodzin. W tym przypadku główna bariera związana jest z opieką nad dziećmi. W Irlandii partnerstwa odgrywają centralną rolę w staraniach na rzecz powstania różnego typu ośrodków przedszkolnych, aby matki mogły podjąć pracę albo szkolenia [1]. Te cele umieszczają w strategicznych planach działań. Tego typu działania uznano za kluczowe, ponieważ badania pokazały, iż kobiety w Irlandii w mniejszym stopniu uczestniczą w rynku pracy niż w innych krajach (stopa zatrudnienia dla kobiet z dwojgiem dzieci wynosi ok. 40 proc., w Szwecji ponad 80 proc.). Nakłady publiczne na te cele nie są zbyt wysokie, co powoduje, że koszt przedszkoli, który obciąża rodziców jest znaczący. Pochłaniają one znaczą część zarobków gospodarstw domowych, co w przypadku kobiety, często czyni jej pracę nieopłacalną. Problemem są też trudności w pogodzeniu wychowania z pracą. Brakuje pozaszkolnych zajęć dla młodszych dzieci w wieku szkolnym [2]. Dlatego też partnerstwa zdecydowaly się wziąć współodpowiedzialność za rozwiązywanie tych problemów.

Raport irlandzkich partnerów społecznych wskazuje, że zadaniem partnerstw jest usuwanie barier, przed ktorymi stoją osoby zagrożone wykluczoniem społecznym, a które chciałyby wejść na rynek pracy.  Wymaga to jednak innowacyjnych rozwiązań i programów wsparcia ich.  Irlandczycy podkreślają, że w programy usuwania barier należy angażować również osoby i środowiska doświadczające marginalizacji, które powinny uczestniczyć w procesie tworzenia programów i ich wdrażaniu [3].


Literatura:

[1] Working Together Working for Change. The Achievements of the Local Development Social Inclusion Programme 2000-2006, Pobal, Dublin 2006, s. 64.

[2] OECD Economic Surveys Ireland, OECD 2006, s. 104

[3] Creating a More Inclusive Labour Market, Report National Economic and Social Council, Dublin 2006, s. 4.