Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Rynek pracy integrujący społecznie (inkluzywny)

Partnerstwa w UE dążą zwykle do tego, aby ich lokalny rynek pracy był inkluzywny, innymi słowy społecznie integrujący, a więc taki, który ma ofertę dla wszystkich osób chcących pracować niezależnie od wieku, kwalifikacji, czy sytuacji życiowej [1] w sektorach, które mają charakter typowo lokalny. Dlatego partnerstwa usiłują sprawić, aby na ich obszarach istniała możliwie najbogatsza i najróżnorodniejsza oferta form zatrudnienia [2].

Komisja Europejska zwraca uwagę, że pewna kategoria miejsc pracy ma zawsze lokalny charakter, bo powstają one w odpowiedzi na lokalne potrzeby. Obejmuje ona zwykle miejsca pracy w sektorze ochrony zdrowia, prac socjalnych, ale także w sektorze turystyki, sportu, cateringu, hotelarstwa. Pod koniec lat 90. liczba miejsc pracy w lokalnych sektorach rosła o 1,5 procent rocznie. Ponadto na poziomie lokalnym rozwija się dobrze sektor małych i średnich firm, które są zwykle mocno zrośnięte ze swoimi środowiskami. Podobnie jest z miejscami pracy w organizacjach pozarządowych, a także w administracji samorządowej.

Komisja Europejska zwraca także uwagę na potencjał tkwiący w tak zwanym sektorze ekonomii społecznej. Są to przedsięwzięcia, w tym spółdzielnie socjalne, z natury mocno zrośnięte ze społecznościami lokalnymi. Powstają, aby zaspokoić lokalne potrzeby. Jest to też rosnący sektor miejsc pracy. Pracuje w nim w krajach Zachodu około 10 procent wszystkich zatrudnionych. Na przykład w Niemczech zatrudnienie w całej gospodarce rosło w latach 80. o 3,7 proc., a w sektorze społecznym - o 11 proc., we Francji w gospodarce zatrudnienie wzrosło o 4,2 proc., a w tym sektorze o niemal 16 proc. [3]

Partnerstwa chcąc wzbogacać rynek pracy i przysparzać miejsc pracy dla grup najbardziej zagrożonych muszą jednak stale analizować wzory wykluczenia społecznego, które stale się zmieniają. Trzeba zatem podążać za nimi, aby oferować adekwatne programy przeciwdziałania w postaci nowych programów rynku pracy. Na przykład w Irlandii okazało się w pewnym momencie, że małe gospodarstwa rolne stają się obszarem wykluczenia społecznego; przestały generować godziwy dochód zapewniający możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. W odpowiedzi na tę sytuację powstało szereg programów wsparcia pozwalających drobnym rolnikom na uzupełnienie dochodu na otwartym rynku pracy. Niejednokrotnie wymagało to nabycia nowych kwalifikacji, aby zdobyć dodatkowe zatrudnienie, albo żeby rozpocząć dodatkową działalność gospodarczą.


Literatura:  

[1] Creating a More Inclusive Labour Market, Report National Economic and Social Council, Dublin 2006
[2] Partnerstwa wzbogacając lokalny rynek pracy i usuwając bariery stojące przed grupami zagrożonymi marginalizacją spełniają istotne zadanie uzupełniania zapotrzebowania na pracę, co ma znaczenie w obliczu spadku wielkości populacji w wieku produkcyjnym. Poza tym wysoki poziom zatrudnienia to również szansa na osiągnięcie większej spójności społecznej. Więcej pracujących jest najlepszym sposobem zabezpieczenia stabilności i rozwoju systemów zabezpieczenia społecznego. Zob. Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and Employment Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, November 2004, s. 31.
[3] Acting Locally for Employment. A local Dimension for the European employment Strategy, Communication form the Commission, Brussels 2000, s. 11.