Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego

Lokalne partnerstwa społeczne podejmują zwykle działania w obrębie trzech dziedzin: rynku pracy, integracji społecznej, a także problematyki lokalnego rozwoju. Innymi słowy realizują projekty służące:

  • rozwojowi lokalnych miejsc pracy,
  • integracji i spójności społecznej (przeciwdziałanie marginalizacji niektórych grup), a także
  • lokalnego rozwoju.

Problematyka rozwoju lokalnego jest stale obecna w pracach licznych partnerstw w krajach Unii Europejskiej. Zresztą nawet gdy partnerstwa rozwijają problematykę integracji społecznej, czy rynku pracy, to zawsze ma to jednocześnie związek z problematyką rozwoju. Tworzenie miejsc pracy łączy się przecież z  lokalnym rozwojem, na bazie którego mogą one właśnie powstać.

Warto podkreślić, że problematyka lokalnego rozwoju zyskiwała na znaczeniu w ostatnich latach[1].  Była to reakcja na nowe zjawiska lat 80. i później, kiedy okazywało się coraz wyraźniej, że nie można już zarządzać polityką gospodarczą i rozwojem w sposób odgórny tak, jak to miało miejsce przez kilka powojennych dziesięcioleci poprzez centralne definiowanie polityki podatkowej, inwestycyjnej, czy finansowej. 

Z tego względu następował proces decentralizacji zarządzania programami publicznymi. Była to odpowiedź  na zmiany wywołane globalizacją oraz rewolucją technologiczną, które zmuszały do  przeprowadzenia restrukturyzacji wielu regionalnych gospodarek. Uznano wówczas, że ważnym czynnikiem rozwoju są tak zwane endogenne, czyli oddolne czynniki rozwoju[2].

Sytuację społeczności lokalnych określają obecnie w znacznym stopniu globalne trendy. Globalizacja rynków, która następowała na skutek liberalizacji oraz rewolucji technologicznej zwiększyła znacznie mobilność biznesu. Zwielokrotniły swój zasięg globalne przedsiębiorstwa. Wpłynęło to na pojawienie się jako zasadniczej kwestii stabilności przedsiębiorstw funkcjonujących w lokalnych społecznościach. Niejednokrotnie korzystają one z możliwości łatwego przemieszczenia produkcji do rejonów o tańszej robociźnie, czy o lepszych kwalifikacjach. Środowiska lokalne zostały więc zmuszone, aby w nowych realiach wchodzić w swoistą walkę o zapewnienie sobie obecności w globalnych łańcuchach produkcji. Ma to postać konkurowania o przyciąganie najlepszych inwestycji.[1] K. Birkholzer, Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał, [w:] Z teorii i praktyki gospodarki społecznej (E. Leś, M. Ołdak), Collegium Civitas Press, Warszawa 2006.

[2] J. Meyer-Stamer, Governance and Territorial Development. Policy, Politics and Polity in Local Economic Development, mesopartner working paper 07/2004.