Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Trójstronny regionalny pakt madrycki

Ciekawym odmianą lokalnego partnerstwa jest pakt madrycki, który został podpisany w październiku 2004 roku pomiędzy rządzącą Partią Ludową a organizacją pracodawców, konfederacją pracowników i konfederacją związków zawodowych.

Strony umowy uzgodniły trzyletni budżet na realizację zadań (2,7 miliarda EURO). Obejmowały one działania na rzecz redukcji bezrobocia, poprawienia jakości i stabilności zatrudnienia, wzrostu produktywności, zwiększenia aktywności zawodowej kobiet, ułatwienia w łączeniu pracy z życiem rodzinnym oraz poprawienie konkurencyjności regionu. Najwięcej miejsca poświęcono sprawom pełnego zatrudnienia na warunkach zapewniających komfort pracownikom oraz aktywizacji zawodowej kobiet i powiązanych z tym poszukiwań najdogodniejszych rozwiązań umożliwiających łączenie pracy z obowiązkami rodzinnymi i opiekuńczymi. W dziedzinie kształcenia zawodowego uzgodniono, że wszelkie typy szkoleń mają być zorientowane na ułatwianie zdobywania szerokich umiejętności. Ma temu służyć wprowadzenie zintegrowanego systemu szkoleń zgodnego z regionalnym planem rozwoju. Szkolenia miały być bardziej otwarte i angażujące. Opracowywane są też programy łączące pracę ze szkoleniami.

Działania na rzecz zatrudnienia zmierzają do tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy jakości już istniejących w obrębie sektorów, które wykazują potencjał wzrostowy. Maja także wspierać lokalne inicjatywy tworzące miejsca pracy w które angażują się partnerzy społeczni. Poprawie jakości zatrudnienia ma służyć utworzenie regionalnej komisji badającej czasowe kontrakty, a także ustalenie kryteriów administracyjnych chroniących stałe kontrakty przed zastępowaniem ich czasowymi. Zaplanowano również wzmocnienie działań Inspekcji Pracy, zwalczanie szarej strefy i ograniczenie przekraczania ustawowego czasu pracy. Szereg propozycji dotyczy kontraktów publicznych, gdzie warunki zatrudnienia i zobowiązania pracodawców powinny być ściśle określone, a rekrutacja pracowników powinna opierać się na wykorzystaniu zasobów regionalnego biura pracy.

Pakt zawiera także działania dotyczące włączania do aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i od dawna niepracujących. Te osoby mogą liczyć na specjalne ułatwienia, gwarancje praw i programy integrujące, w czym pośredniczyć będzie regionalne biuro pracy.

Ponadto partnerzy uzgodnili wiele szczegółowych rozwiązań, które mają przybliżyć region do zrealizowania zaleceń Strategii Lizbońskiej, np. ustalono, że  stopa zatrudnienia wśród kobiet powinna w regionie osiągnąć 60 procent do 2010 roku. Wśród zaplanowanych działań są takie, które promują zatrudnianie kobiet w sektorach zdominowanych przez mężczyzn, oraz które dają przewagę kobietom gdy kwalifikacje między ubiegającymi się o pracę kobietą i mężczyzną są jednakowe. Organizowane są szkolenia dla kobiet wracających do pracy po dłuższej absencji i stosowane ułatwienia w zatrudnieniu kobiet mających nie dzielone obowiązki domowe lub będące ofiarami domowej przemocy. Kobiety mogą liczyć na szkolenia, które umożliwią im ubieganie się o stanowiska w kadrze zarządzającej, o większej odpowiedzialności i większym prestiżu. Prowadzone będą analizy jakości zatrudnienia kobiet mające wyeliminować przewagę kontraktów czasowych lub niepełnych, oraz opracowywane roczne studium na temat sytuacji kobiet w pracy, społeczeństwie i rodzinie. Europejskie programy i inicjatywy dotyczące kobiet będą wprowadzane lub publikowane, podobnie jak informacje na temat równego traktowania i równych szans oraz praw.

Partnerzy porozumienia wychodzą naprzeciw potrzebom osób, które nie mogą angażować się w pracę z powodu obowiązków rodzinnych i opiekuńczych. Znaczącą liczbę w tej grupie stanowią właśnie kobiety, toteż jednym z tzw. miękkich rozwiązań jest wzbudzanie świadomości w społeczeństwie na temat konieczności sprawiedliwego dzielenia obowiązków rodzinnych. W odniesieniu do miejsc pracy, proponuje się tworzenie elastycznych platform dialogu pomiędzy pracownikami i pracodawcami, podejmowanie kroków wprowadzających elastyczne warunki pracy, które pomogą w łączeniu obowiązków domowych z zawodowymi oraz szkolenia umożliwiające lepsze zarządzanie czasem itp. Mają też zostać poprawione instytucyjne formy usług opiekuńczych, które odciążają domowników.

Pakt zawiera także działań dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, w tym  ułatwienia w prowadzeniu firm. Przewiduje się stworzenie mapy przemysłowej regionu, poprawienie infrastruktury, ułatwienia w przenoszeniu firmy i zmianie jej struktury oraz świadczenie pomocy przedsiębiorstwom małym i średnim w zakresie instrumentów finansowych i innych.
Umowa podejmuje też temat szkoleń i możliwości zatrudnienia dla imigrantów w regionie madryckim, po uwzględnieniu ogólnych limitów dla kraju.

W końcowym fragmencie umowy strony zachęcają do korzystania z istniejących lub tworzenia nowych platform dialogu społecznego, na co będą przeznaczone dodatkowe fundusze.

Wielu komentatorów podkreślało wpływ paktu na złagodzenie napięć w relacjach między poszczególnymi stronami umowy, a także wpływ na skoncentrowanie ich energii na specyficznych obszarach społecznych takich jak poprawa jakości zatrudnienia, czy też ułatwianie powrotu czy wejścia na rynek pracy osobom, których obowiązki życiowe dotychczas z niego wykluczały. Umowa stwarza również ramy dla dalszej skutecznej współpracy partnerów społecznych z regionalną administracją.


Maciej Popławski

 

Źródło: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/