Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Tworzenie lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia w ramach Phare 2000

Przedstawiamy fragmenty raportu oceniającego realizację programu Phare 2000 dotyczące projektów polegających na wsparciu procesu tworzenia lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia.

Cały raport, w którym znaleźć można dużo więcej informacji na temat prtnerstw tworzonych w ramach  Phare 2000 można przeczytać w raporcie: ewaluacja ex-post programu „PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza komponent Rozwój Zasobów Ludzkich”.

W ramach programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza realizowane były m.in. projekty na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Ich zasadniczym celem było wsparcie czterech filarów Europejskiej Strategii Zatrudnienia: wzrost możliwości zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, umiejętność dostosowania się i równość szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy.

Skuteczność podjętych działań doprowadziła do zakładanego w dokumentach programowych wzmocnienia potencjału ludzkiego w regionach, zgodnie z zasadami Europejskiego Funduszu Społecznego. Komponent RZL Programu Phare 2000 SSG był wdrażany w okresie od 29 listopada 2002 r. do 31 marca 2004 r. Program swoim zasięgiem objął pięć województw: cztery reprezentujące tzw. ścianę wschodnią (lubelskie, podkarpackie, podlaskie i warmińsko-mazurskie) oraz woj. śląskie.

Jednym z komponentów działań w zakresie  rozwoju zasobów ludzkich były projekty polegające na wsparciu procesu tworzenia lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia. Założeniem tego typu projektów było wsparcie samorządów lokalnych, w szczególności działających na obszarach wiejskich, w wypracowywaniu wraz z partnerami lokalnymi strategii aktywnej interwencji na lokalnym rynku pracy. Zapewnienie specyficznej wiedzy i kwalifikacji na temat przygotowywania i wdrażania lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia (porozumień na rzecz zatrudnienia) oraz programów rozwoju lokalnego miało przyczynić się do zwiększenia efektywności działań tych władz oraz ułatwić współpracę z partnerami w zakresie tworzenia i realizowania polityki zatrudnienia. Wykonawcy mieli za zadanie doprowadzić do podpisania i zainicjowania fazy realizacyjnej opracowanych porozumień. Jako narzędzia posłużyć im miały szkolenie i doradztwo, a także analiza rynku pracy. Działania w ww. zakresie zaplanowano w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

W ramach Phare 2000 przeprowadzono szkolenia wspierające powstawanie lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia. Założono przy tym, że wśród trenerów powinny znaleźć się osoby posiadające praktyczne doświadczenia w realizacji takich samych lub podobnych działań skierowanych na budowanie paktów, porozumień czy partnerstw na rzecz zatrudnienia. W przypadku braku takich osób w Polsce, należałoby sięgać po ekspertów zagranicznych, którzy mogliby podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Położono nacisk na praktyczną stronę szkoleń poprzez wskazywanie przykładów działań, jakie mogą podejmować podmioty zaangażowane w podpisanie paktu i przekazywanie wiedzy o aktualnych możliwościach finansowania lub dofinansowania tego typu przedsięwzięć. Na szkoleniach wprowadzono analizy udanych przykładów działań trójstronnych na rzecz zatrudnienia. Dostosowano też terminy przeprowadzania szkoleń do harmonogramu innych programów pomocowych.

Całkowity budżet przeznaczony na projekt wspierania rozwoju lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia wyniósł w województwie warmińsko-mazurskim 401 043 EUR. Celem projektu było zachęcenie lokalnych partnerów: samorządów, biznesu i trzeciego sektora do przygotowania porozumień skierowanych na stymulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Liczba beneficjentów objętych projektem to 211 osób.

W województwie podlaskim na wspieranie rozwoju lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia przeznaczono 198 500 EUR. Liczba beneficjentów objętych projektem to 119 osób.

W województwie lubelskim kwota przeznaczona w ramach Phre 2000 na wspieranie rozwoju lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia wyniosłą 758 974 EUR. Liczba beneficjentów objętych projektem 321 osób.

W podkarpackiem na ten sam cel przeznaczono 951 484 EUR. Liczba beneficjentów objętych projektem: 307 osoby.

W żadnym z województw nie istniały wcześniej lokalne pakty na rzecz zatrudnienia.

Po zakończeniu szkoleń dotyczących paktów na rzecz zatrudnienia nie odnotowano, w porównaniu z okresem przed szkoleniami, znaczącego wzrostu częstotliwości wspólnych inicjatyw podejmowanych przez beneficjentów. Niemniej z wypowiedzi przedstawicieli trzech stron (samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu) wynika, iż cykl szkoleń, mimo że nie przyniósł jeszcze wymiernych efektów w postaci wielu wspólnych działań, to prawdopodobnie przyczyni się do takich działań w przyszłości. Uczestnicy szkoleń w zdecydowanej większości twierdzili, że szkolenia pozwoliły im dostrzec w przedstawicielach innych stron partnerów w działaniu na lokalnej scenie, a niejednokrotnie również przełamać animozje obecne między nimi przed szkoleniem.

Województwo warmińsko-mazurskie

W wyniku realizacji projektu osiągnięto tu zadowalający poziom realizacji celów – oceniają autorzy ewaluacji - zarówno na poziomie produktów, jak i rezultatów.  8 (na 4 planowane) powiaty podpisały lokalne porozumienie na rzecz zatrudnienia. W województwie warmińsko-mazurskim program „Wspieranie rozwoju lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia” charakteryzuje wysoka trwałość. W porównaniu z okresem przed kursami, po ich zakończeniu wzrosła częstotliwość wspólnych inicjatyw między poszczególnymi trzema stronami uczestniczącymi w szkoleniach. Dodać tu należy, że wzrost częstotliwości wspólnych inicjatyw odnotowano jedynie w tym województwie.

Uczestnicy szkoleń dotyczących lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia podkreślali przydatność szkoleń. Za wyjątkowo przydatną uznano samą tematykę szkolenia – partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Korzystne dla regionu, zdaniem uczestników wywiadów grupowych, było spotkanie się przedstawicieli samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych. Uczestnicy mogli wymieniać między sobą informacje, a cześć nawiązała trwałą współpracę. Efektem szkoleń był sam fakt podpisania paktów. W części przypadków podpisanie paktów prowadziło do powstania lokalnych inicjatyw takich jak: powołanie stowarzyszenia na rzecz zatrudnienia (wskazane przez 35 proc. badanych beneficjentów), opracowanie strategii na rzecz zatrudnienia konkretnej grupy społecznej (wskazane przez 32 proc.), czy też złożenie wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej (wskazane przez 20 proc.). Jednakże w większości przypadków szkolenia nie przyczyniły się do powstania konkretnych lokalnych inicjatyw. Głównymi powodami braku rzeczywistych efektów podpisania paktów, były zdaniem beneficjentów: problemy z budżetami lokalnymi, brak środków, brak osób inicjujących dalsze działania, brak partnerów biznesowych oraz brak wsparcia instytucjonalnego.

Jakie były główne trudności w trakcie prac nad lokalnymi paktami?

 

 

% odpowiedzi (N=65)

brak pieniędzy w lokalnym budżecie

70,2%

brak wsparcia instytucjonalnego (np. ze strony województwa)

19,4%

bariery związane z kontekstem politycznym

15,9%

mała aktywność którejś ze stron paktu (samorządu, przedsiębiorców lub trzeciego sektora)

31,1%

niechęć którejś ze stron paktu (samorządu, przedsiębiorców lub trzeciego sektora)

13,5%

nieporozumienia, osobiste konflikty osób zaangażowanych w pracę nad paktami

6,4%

brak przekonania o zasadności podpisywania paktów

22,0%

brak dostatecznej wiedzy wśród osób pracujących nad podpisaniem paktu

15,0%

ograniczona decyzyjność osób zaangażowanych w tworzenie paktów

44,3%

brak umiejętności współpracy między stronami

2,7%

nie było trudności

2,4%

inne

5,2%

Procenty nie sumują się do stu ponieważ badani mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi

 

Województwo podlaskie

W ramach wspierania rozwoju lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia i tu osiągnięto wysoki poziom realizacji celów. Szkolenia w ramach programu opracowania lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia z sukcesem ukończyło 116 osób. Ponadto poziom osiągniętego wpływu w trakcie realizacji kontraktu był bardzo wysoki, gdyż 17 (na 5 planowanych) powiatów podpisało lokalne porozumienie na rzecz zatrudnienia. Cele na poziomie produktu, rezultatu i wpływu określone w dokumentach programowych zostały osiągnięte.

Uczestnicy szkoleń dotyczących lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia byli zadowoleni, że wzięli w nich udział. Okazały się one być użyteczne, ponieważ spotkanie przedstawicieli samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych było korzystne dla regionu. Uczestnicy mogli wymienić między sobą swoje punkty widzenia, a cześć nawiązała trwałą współpracę. Pomimo szkoleń oraz podpisania paktów beneficjentom rzadko udawało się przeprowadzić wspólne inicjatywy. Co czwarty z nich (27 proc.) wskazywał, że w ramach paktu przygotowano wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej, niewiele mniej (23 proc.) deklarowało, że opracowano strategie na rzecz aktywizowania konkretnej grupy społecznej, natomiast co dwudziesty badany (6 proc.) wymienił stowarzyszenie na rzecz zatrudnienia, które powstało w efekcie zawartego paktu. Generalnie głównymi powodami braku rzeczywistych efektów podpisania paktów,

były zdaniem uczestników szkoleń: problemy z budżetami lokalnymi, brak środków, brak pomysłu lub działań związanych z uruchomieniem funduszy strukturalnych, brak partnerów biznesowych, a także brak wsparcia instytucjonalnego.

Szkolenie „Wspieranie rozwoju lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia” w województwie podlaskim charakteryzuje niska trwałość. W porównaniu z okresem przed szkoleniem, po zakończeniu szkolenia nie odnotowano wzrostu częstotliwości wspólnych inicjatyw między poszczególnymi trzema stronami uczestniczącymi w szkoleniu na rzecz paktów.

Jakie były główne trudności w trakcie prac nad lokalnymi paktami?

 

 

% odpowiedzi (N=47)

brak pieniędzy w lokalnym budżecie

63,0%

brak wsparcia instytucjonalnego (np. ze strony województwa)

30,3%

bariery związane z kontekstem politycznym

17,7%

mała aktywność którejś ze stron paktu (samorządu, przedsiębiorców lub trzeciego sektora)

53,6%

niechęć którejś ze stron paktu (samorządu, przedsiębiorców lub trzeciego sektora)

8,8%

nieporozumienia, osobiste konflikty osób zaangażowanych w pracę nad paktami

8,2%

brak przekonania o zasadności podpisywania paktów

37,3%

brak dostatecznej wiedzy wśród osób pracujących nad podpisaniem paktu

30,8%

ograniczona decyzyjność osób zaangażowanych w tworzenie paktów

46,6%

brak umiejętności współpracy między stronami

2,7%

nie było trudności

4,2%

inne

5,2%

Procenty nie sumują się do stu ponieważ badani mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi

 

 

Województwo lubelskie

W wyniku realizacji projektu osiągnięto wysoki poziom realizacji postawionych celów, zarówno na poziomie produktów, jak i rezultatów. W województwie lubelskim szkolenia w ramach programu opracowania lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia z sukcesem ukończyło 265 osób, co stanowi 96 proc. w stosunku do poczynionych założeń. Liczba osób, które skorzystały z doradztwa dla reprezentantów samorządów i partnerów lokalnych wyniosła 321, co stanowi 117 proc., w stosunku do poczynionych założeń. Ponadto poziom osiągniętego wpływu po realizacji kontraktu był bardzo wysoki, gdyż 19 (na 5 planowanych) powiatów podpisało lokalne porozumienie na rzecz zatrudnienia.

Uczestnicy szkolenia dotyczącego wspierania lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia byli zadowoleni, że wzięli udział w tym szkoleniu. Zauważyli jednak, że podczas rekrutacji wykonawcy nie wykorzystali wszystkich możliwości, aby poinformować o szkoleniu osoby decyzyjne w województwie, a w szczególności lokalnych biznesmenów. Jakość szkolenia została oceniona dość wysoko. Pomimo szkolenia oraz podpisania porozumień na rzecz zatrudnienia beneficjenci w ramach paktów rzadko podejmowali wspólne inicjatywy. Niecała połowa (48 proc.) badanych beneficjentów wskazała, że w ramach paktów powołano stowarzyszenia na rzecz zatrudnienia, niecałe dwie piąte (38 proc.) wymieniło opracowanie strategii na rzecz aktywizowania konkretnej grupy społecznej, natomiast co czwarty (27 proc.) badany beneficjent poinformował o złożeniu wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Generalnie głównymi powodami braku rzeczywistych efektów podpisania paktów były zdaniem beneficjentów: brak zrozumienia i porozumienia pomiędzy częścią podmiotów uczestniczących w podpisaniu paktów, brak pomysłu lub działań związanych z uruchomieniem funduszy unijnych, brak odgórnego wsparcia instytucjonalnego, brak partnerów biznesowych oraz mała aktywność partnerów biznesowych.

Szkolenie „Wspieranie rozwoju lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia” w województwie lubelskim charakteryzuje niska trwałość. W porównaniu z okresem przed szkoleniami, po ich zakończeniu nie odnotowano wzrostu częstotliwości wspólnych inicjatyw między poszczególnymi trzema stronami uczestniczącymi w szkoleniach dotyczących zawiązywania porozumień na rzecz zatrudnienia.

Jakie były główne trudności w trakcie prac nad lokalnymi paktami?  
  % odpowiedzi (N=65)
brak pieniędzy w lokalnym budżecie 61,0%
brak wsparcia instytucjonalnego (np. ze strony województwa) 33,6%
bariery związane z kontekstem politycznym 22,2%
mała aktywność którejś ze stron paktu (samorządu, przedsiębiorców lub trzeciego sektora) 54,7%
niechęć którejś ze stron paktu (samorządu, przedsiębiorców lub trzeciego sektora) 29,5%
nieporozumienia, osobiste konflikty osób zaangażowanych w pracę nad paktami 10,4%
brak przekonania o zasadności podpisywania paktów 32,1%
brak dostatecznej wiedzy wśród osób pracujących nad podpisaniem paktu 27,0%
ograniczona decyzyjność osób zaangażowanych w tworzenie paktów 44,1%
brak umiejętności współpracy między stronami 1,7%
nie było trudności 4,9%
inne 2,4%
Procenty nie sumują się do stu ponieważ badani mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi  

 

Województwo podkarpackie

W wyniku realizacji projektu osiągnięto zakładany poziom realizacji celów na poziomie produktów, jednakże szkoleniami tymi objęto mniejszą liczbę beneficjentów niż zakładano, a więc nie osiągnięto zakładanych rezultatów. Ponadto poziom osiągniętego wpływu po realizacji kontraktu był bardzo wysoki, gdyż 8 (na 4 planowane) powiaty podpisały lokalne porozumienie na rzecz zatrudnienia.

Problemy z rekrutacją występowały w przypadku projektu dotyczącego paktów. W tym samym bowiem czasie odbywały się inne spotkania przedstawicieli samorządu. Bardzo trudne okazało się rekrutowanie osób kluczowych mogących podejmować decyzje z ramienia samorządów, w szkoleniach uczestniczyły często osoby nieodpowiednie, mało decyzyjne.

Uczestnicy szkoleń dotyczących lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia biorący udział w wywiadzie grupowym nie byli zadowoleni, że wzięli udział w szkoleniu. Na Podkarpaciu efekty szkoleń były najmniej widoczne, a szkolenia okazały się najmniej użyteczne. Podpisano 8 porozumień. Jednak nie przyniosło to niemal żadnych dalszych oczekiwanych efektów. Pomimo szkoleń oraz podpisania paktów jedynie jedna trzecia (32 proc.) badanych wskazuje, że w ramach podpisanych paktów powołano stowarzyszenia na rzecz zatrudnienia, niewiele ponad jedna piąta (22 proc.) wymienia opracowanie strategii na rzecz aktywizowania konkretnej grupy społecznej, natomiast niecała jedna piąta (18 proc.) złożenie wniosku o dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Zdaniem uczestników dyskusji, na Podkarpaciu wśród partnerów lokalnych istnieją nadal waśnie i nieporozumienia. Nie powstała żadna inicjatywa, która przyczyniłaby się do wzrostu zatrudnienia. Powstałe w wyniku szkoleń stowarzyszenia są zdaniem beneficjentów na razie zbyt słabe. Nadal odczuwa się brak działania ogólnego oraz inicjatyw. Zdaniem niektórych uczestników dyskusji na mniejszy efekt szkoleń mieli wpływ sami wykonawcy. W czasie szkoleń powstawały pewne problemy organizacyjne, a nie wszyscy przedstawiciele wykonawców należycie interesowali się samymi beneficjentami i podpisywanymi paktami.

Szkolenie „Wspieranie rozwoju lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia” w województwie podkarpackim charakteryzowała niska trwałość. W porównaniu z okresem przed szkoleniami, po ich zakończeniu nie odnotowano wzrostu częstotliwości wspólnych inicjatyw między poszczególnymi trzema stronami uczestniczącymi w szkoleniach wspierających rozwój paktów na rzecz zatrudnienia. 

Jakie były główne trudności w trakcie prac nad lokalnymi paktami?  
  % odpowiedzi (N=65)
brak pieniędzy w lokalnym budżecie 65,1%
brak wsparcia instytucjonalnego (np. ze strony województwa) 18,6%
bariery związane z kontekstem politycznym 16,8%
mała aktywność którejś ze stron paktu (samorządu, przedsiębiorców lub trzeciego sektora) 49,8%
niechęć którejś ze stron paktu (samorządu, przedsiębiorców lub trzeciego sektora) 4,3%
nieporozumienia, osobiste konflikty osób zaangażowanych w pracę nad paktami 4,7%
brak przekonania o zasadności podpisywania paktów 13,7%
brak dostatecznej wiedzy wśród osób pracujących nad podpisaniem paktu 17,7%
ograniczona decyzyjność osób zaangażowanych w tworzenie paktów 59,4%
brak umiejętności współpracy między stronami 2,2%
nie było trudności 7,9%
inne 9,9%
Procenty nie sumują się do stu ponieważ badani mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi  

Cały raport