Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Wzory umów partnerskich

Przedstawiamy wzory umów o współpracy partnerskiej, umów partnerskich, lokalnych paktów społecznych, które mogą ułatwić inicjatorom podobnych przedsięwzięć opracowanie własnych dokumentów, odpowiadających realiom charakterystycznym dla ich lokalnej społeczności.


Od umowy zależy efektywne funkcjonowanie partnerstwa. Jeśli jest chęć współpracy partnerów, to bardzo dożo, jednak trzeba przebrnąć przez etap formułowania umowy, która będzie określać ramy i zakres współpracy nawet wtedy, gdy pierwszy zapał minie. Jak mówił Przemysław Fiedkiewicz akredytowany trener Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego zapisanie w umowie konkretów, a nie tylko deklaracji to podstawa.

„(…) widzę, że bardzo ważna jest dobra wola i rzeczywista chęć współpracy, ale to nie wystarczy. Zasadniczą sprawą jest kwestia umowy partnerskiej, w której musi być zawarta deklaracja, że współpracujemy i co najważniejsze w ramach tej deklaracji powinny być też określone konkretne zadania, powinno być wskazane w jaki sposób to partnerstwo funkcjonuje, jakie są jego organy, kto za co odpowiada. Niestety, pewien element formalizacji musi nastąpić. A jest przy tym wiele trudności, szczególnie na początku ustalania warunków umowy partnerskiej. Czym więcej szczegółów zaczyna się pojawiać, tym jest więcej problemów z ustaleniem z poszczególnymi partnerami takich zapisów, które zostaną zaakceptowane przez wszystkich. No ale tylko wtedy, gdy zostaną one skonkretyzowane, może partnerstwo sprawnie funkcjonować.”

Rożne są formy organizacji partnerstw lokalnych a więc i różne formy aktów je powołujących. Chyba najczęściej partnerstwa mają formę stowarzyszenia, określoną w ustawie o stowarzyszeniach. Partnerstwa są również fundacjami, których byt reguluje ustawa o fundacjach. Te formy organizacji wymagają przyjęcia statutu. Partnerstwa mogą też być zawierane na podstawie umów, czy porozumień o współpracy, które nie określają ich podmiotowości, ale sposób funkcjonowania.

Nie można wskazać jednolitego wzoru takich umów, czy statutów, bo właśnie specyfika lokalna, lokalne problemy, czy strony zawierające umowę stanowią jej treść. Nie mniej jednak warto obaczyć, w jaki sposób umowy takie zawierają bliżsi, czy dali sąsiedzi podejmujący współpracę partnerską.

 
Przykładowe wzory statutów dla Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących w ramach programu LIDER+
 
 

Statut Fundacji Statut

Związku Stowarzyszeń 

 

 

Statut Stowarzyszenia