Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Razem dla rozwoju lokalnego

Promowanie kultury regionalnej, tworzenie nowych miejsc pracy, ochrona środowiska, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrowanie zbiorowości lokalnej – te cele realizują inicjatywy w dolinie Dolnej Wisły, oparte na porozumieniu i współpracy różnych podmiotów.

Od kilku lat w regionie Dolnej Wisły – w okolicach Świecia i Chełmna – realizowane są ciekawe inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego. Cechuje je nowatorski charakter, poszukiwanie nieszablonowych pomysłów na rozwój, a także łączenie sił wielu różnych podmiotów. Ich wspólnym fundamentem jest dbałość o lokalne tradycje kulturowe i środowisko przyrodnicze, stanowiące bazę długofalowego tzw. rozwoju zrównoważonego. Właśnie kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo regionu potraktowano jako szansę rozwoju regionalnego, akcentując ich niepowtarzalność, a co za tym idzie – atrakcyjność.
Motorami napędowymi tych inicjatyw są Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły oraz Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, wspierane przez władze lokalne (m.in. Urząd Miejski w Świeciu), instytucje publiczne (np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu), rozmaite fundacje (Globalny Fundusz ONZ) i firmy prywatne. Podejmowane działania są wielorakie, jednak na szczególną uwagę zasługuje kilka z nich:

• odtwarzanie tradycji sadownictwa, popularnego na tych terenach od wieków. W ramach działań promowane są wysiłki na rzecz zachowania starych sadów i tradycyjnych odmian drzew owocowych (jabłonie, śliwy, grusze, czereśnie) oraz odtwarzania takich upraw w miejscach, gdzie zostały zniszczone. Odtworzono już ponad 100 sadów. Przy parku krajobrazowym utworzono szkółkę sadowniczą, która oferuje sadzonki tradycyjnych odmian drzew owocowych. Organizowane są kursy sadownictwa, publikowane fachowe poradniki. Projekt ma wymiar zarówno kulturowy (dbałość o historyczną i krajobrazową substancję regionu), jak i ekonomiczny. Tradycyjne odmiany owoców są poszukiwanym produktem na rynkach zagranicznych, również w Polsce zaczyna się renesans ich popularności. Dopłaty rolne Unii Europejskiej również preferencyjnie traktują właścicieli sadów złożonych z tradycyjnych, nieprzemysłowych odmian drzew.

• odtwarzanie tradycji produkcji powideł. Tego rodzaju produkty z regionu Dolnej Wisły były dawniej bardzo cenione i znajdowały nabywców daleko poza najbliższą okolicą. W ramach działalności wspomnianych podmiotów propaguje się powrót do tej tradycji. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich organizuje od roku 2000 „Święto Śliwki” – cykliczną imprezę kulinarną, podczas której produkowane, promowane i sprzedawane są tradycyjne „powidła świeckie”. Powidła te znalazły się już na liście polskich produktów regionalnych, proponowanych do objęcia ochroną w Unii Europejskiej. Ich produkcja to nie tylko sposób zyskania dodatkowego źródła dochodów, ale także ciekawy pomysł na produkcję regionu i jego walorów turystycznych. W ramach działań powstała m.in. witryna internetowa www.powidla.pl. Powodzenie tej inicjatywy zaowocowało jej naśladowaniem przez regionalnych producentów miodu – wraz z TPDW, przy współpracy władz lokalnych (głównie gminy Kijewo Królewskie) odtwarzane i promowane są teraz także takie tradycje, a od roku 2005 organizowane jest „Święto Miodu”. Ukoronowaniem tych działań na rzecz rozwoju gospodarczego w oparciu lokalne tradycje kulinarne jest organizowany przez TPDW od roku 2006 Festiwal Smaku w Grucznie. Jest to duża impreza plenerowa, gromadząca producentów tradycyjnej żywności (głównie z regionu, ale nie tylko), konsumentów i turystów, przedstawicieli lokalnych instytucji. Promuje ona zarówno konkretne produkty regionalne, jak i cały region.

• promocja walorów turystycznych regionu. To właśnie ten aspekt działań ma kluczowe znaczenie, a powyższe inicjatywy stanowią jego dopełnienie. Malownicze położenie regionu już dziś przyciąga wielu turystów, co pozwala znacząco wzmocnić kondycję ekonomiczną społeczności lokalnej i tworzyć nowe miejsca pracy. Organizowane imprezy kulinarne mają przyciągać nowych turystów oraz promować region. TPDW wytyczyło też turystyczny szlak rowerowy po dolinie Dolnej Wisły – to najdłuższy taki szlak w Polsce, liczący aż 480 km, znakomicie oznakowany, wsparty także wydawnictwami krajoznawczymi. Inną inicjatywą TPDW jest stworzenie w Grucznie muzeum w zabytkowym młynie wodnym. Na promowanie walorów turystycznych regionu kładzie też silny nacisk zarząd parków krajobrazowych. Efektem takich działań jest stale rosnąca liczba otwieranych gospodarstw agroturystycznych, będących nowym źródłem dochodów mieszkańców regionu.

Współpraca przy opisanych działaniach skupia łącznie stale lub okazjonalnie kilkadziesiąt podmiotów z regionu. Jest ona ciekawym przykładem łączenia wysiłków instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, prywatnego drobnego biznesu oraz indywidualnych społeczników. Całość stanowi także przykład poszukiwania nieszablonowych, oryginalnych dróg rozwoju regionalnego, w oparciu o lokalny potencjał kulturowy i przyrodniczy.

Dodatkowe informacje można znaleźć:

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, skr. poczt. 110, 86-100 Świecie,
e-mail:
zarzad@tpdw.pl,
www.tpdw.pl

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie
Tel./fax. (052) 33 15 000,
e-mail:
park@dolnawisla.pl,
www.dolnawisla.pl
www.powidla.pl

www.festiwalsmaku.pl