Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Pierwsze wspólne kroki w Radomsku

Minęły właśnie dwa lata od momentu, gdy władze lokalne w Radomsku (woj. łódzkie) rozpoczęły prace nad stworzeniem lokalnego partnerstwa. W październiku 2005 r. Urząd Miasta Radomska oraz Powiatowy Urząd Pracy wspólnie postanowiły skonsolidować siły i doświadczenia różnych podmiotów lokalnej sceny społeczno-gospodarczej.

Celem tych działań jest przede wszystkim ożywienie ekonomiczne oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Ale nie tylko. Jak deklarują twórcy partnerstwa, chodzi im także o „budowanie trwałego partnerstwa pomiędzy instytucjami samorządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami infrastruktury oraz mieszkańcami społeczności lokalnej. Integracja, zmiana myślenia, patriotyzm lokalny, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, zachęcenie mieszkańców do działań, to tylko niektóre z oczekiwań, które chcemy osiągnąć poprzez wdrożenie Modelu Partnerstwa Lokalnego w Radomsku”.

Początkowe działania miały głównie charakter integracyjny. Udało się doprowadzić do współpracy różnych podmiotów – przedstawicieli lokalnego biznesu, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. W skład Zespołu Strategicznego weszli reprezentanci władz miejskich, PUP, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, Fundacji Ziemi Radomszczańskiej, Stowarzyszenia „Młode Radomsko” oraz nieformalnego środowiska bezrobotnych. W pracach biorą udział także inne podmioty, m.in. ZUS, Urząd Skarbowy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Do współpracy pozyskano również prasę lokalną, która obszernie informuje o dotychczasowych inicjatywach.

Kolejnym etapem były warsztaty lokalnego ożywienia gospodarczego. Przeprowadzono ich cztery w roku 2005. W każdym brali udział przedstawiciele wielu środowisk – oprócz wymienionych były to m.in. Komenda Policji, Straż Miejska, lokalne banki, szkoły, indywidualni przedsiębiorcy itp. W trakcie tych spotkań zastanawiano się nad atutami i słabymi punktami lokalnego środowiska. Podczas dyskusji uczestnicy formułowali różne wnioski dotyczące lokalnych uwarunkowań. Zwracano uwagę m.in. na trudności z pozyskiwaniem kredytów przez miejscowy drobny biznes, na preferencje inwestycyjne dla kapitału zagranicznego, na niedostateczne wykorzystanie turystyczno-rekreacyjnych walorów miasta i okolicy, a także na niedostateczną konsolidację lokalnych producentów z podobnych branż.

W toku kolejnych dyskusji powstało pięć projektów wskazujących na możliwości i pomysły stymulowania rozwoju lokalnego. Dwa z nich dotyczą promocji turystyki, jeden ogólnej poprawy jakości życia w mieście (od warunków prowadzenia działalności gospodarczej po bezpieczeństwo), jeden utworzenia wspólnego zaplecza handlowo-promocyjnego dla lokalnych przedsiębiorców, jeden zaś powołania Wyższej Szkoły Technicznej.

Z najwyższymi ocenami spotkał się projekt o nazwie „Radomszczański Szlak Historyczno-Turystyczny”. Jego twórcy tak prezentują ideę: „Projekt zakłada powstanie Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Radomsku, którego siedzibą mógłby być Miejski Dom Kultury lub Muzeum Regionalne w Radomsku. Zakres działalności CIKiT obejmowałby: kawiarnię, organizację wernisaży, koncertów, wystaw lokalnych twórców, a także utworzenie stanowisk komputerowych z dostępem do określonych stron internetowych. Inne formy działalności placówki: sprzedaż biletów (muzea, teatry, kina), informacja kolejowa, autobusowa, lotnicza, baza noclegowa, atrakcje turystyczne, rozrywka, gastronomia itp., prowadzenie banku ofert turystycznych, sprzedaż pamiątek i gadżetów charakterystycznych dla powiatu radomszczańskiego, a także inne usługi, np. przewodnictwo, organizacja lokalnych wycieczek, usługi tłumaczy, sprzedaż map i przewodników. Nadrzędną rolą CIKiT byłaby promocja oferty kulturalnej i turystycznej powiatu radomszczańskiego. Do zadań CIKiT należałoby opracowanie i kolportaż materiałów reklamowych oraz informatora turystycznego, promocja lokalnych produktów turystycznych, dokładne opracowanie i oznakowanie szlaków tematycznych, rowerowych, a także zabytków w powiecie, sprzedaż pamiątek i prac lokalnych artystów, prowadzenie strony internetowej, informacja turystyczna, udział w targach turystycznych.

Jak wynika z informacji uzyskanych z poszczególnych gmin, na terenie powiatu radomszczańskiego jest wiele atrakcyjnych miejsc a także odbywają się cykliczne imprezy, które przy odpowiednim działaniu marketingowo-pijarowskim mogłyby zainteresować nie tylko mieszkańców powiatu, ale także jego gości. Na uwagę zasługują propozycje organizacji cyklicznego widowiska plenerowego ukazującego zjazdy szlacheckie, utworzenie skansenu „Zagroda Tatarska”, oraz projekt „Śladami cadyka z Radomska”, mający na celu wzajemne poznanie kultur”.

Od pomysłu do realizacji droga daleka, jednak pierwsze kroki zostały już zrobione. Co warte podkreślenia, w działania te włączyło się wiele lokalnych podmiotów, zwiększając szanse ich powodzenia oraz wzmacniając integrację lokalnej społeczności wokół wspólnych celów.