Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Wielkopolskie od trzech lat promuje partnerstwa

Idea partnerstwa lokalnego realizowana jest w Wielkopolsce na szczeblu wojewódzkim już od ponad trzech lat. Obejmuje ona współdziałanie instytucji państwowych, samorządowych, związków zawodowych i organizacji społecznych.

21 czerwca 2004 r. podpisano porozumienie ws. realizowania „Programu Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego”. Sygnatariuszami były: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej, NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolski, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Wkrótce porozumienie zyskało partnerów także na niższym szczeblu samorządowym, gdyż przyłączyły się do niego władze miasta Poznania, samorządy 16 powiatów z woj. wielkopolskiego oraz samorząd gminy Kościelec. Podmioty te stanowią do dziś rdzeń porozumienia, lecz w poszczególnych pracach biorą udział także reprezentanci innych instytucji z regionu (uczelni wyższych – m.in. Akademii Ekonomicznej z Poznania, lokalnych porozumień przedsiębiorców, agencji rozwojowych, stowarzyszeń, ośrodków szkoleniowych i doradczych).

Początkowe działania koncentrowały się na stworzeniu ram formalno-prawnych i wypracowaniu mechanizmów współpracy i konsultacji działań. Osobnym elementem była kampania promocyjna. Ta ostatnia objęła m.in. powiatowe urzędy pracy (ich pracownicy przeszli szkolenia tematyczne), lokalne i regionalne media, miejskie struktury związków zawodowych („Solidarność” i OPZZ). Kolejnym etapem było stworzenie sieci przedstawicieli-doradców, dzięki którym zasady partnerstwa oraz jego efekty mogłyby dotrzeć do społeczności lokalnych całego województwa. Sieć odpowiednio przeszkolonych pracowników administracji publicznej obejmuje obecnie 9 Regionalnych oraz ponad 50 Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego. Oni są faktycznymi promotorami oraz realizatorami idei partnerstwa lokalnego „w terenie”, będąc związani z Urzędami Miast, Urzędami Pracy, Centrami Pomoc Rodzinie i innymi instytucjami. Sieć ta działa od drugiej połowy roku 2004.

Podmioty tworzące partnerstwo jako swój główny cel stawiają kwestie związane z polepszeniem kondycji regionalnego rynku pracy. Obejmuje to zarówno ogólne zwiększenie zatrudnienia, jak i reagowanie w konkretnych sytuacjach kryzysowych, związanych z problemami danej społeczności lokalnej. Specjaliści Partnerstwa Lokalnego odbyli przeszkolenie z tworzenia klastrów, czyli innowacyjnych struktur łączących lokalne podmioty gospodarcze z podobnej branży. W ramach partnerstwa, na poziomie poszczególnych powiatów województwa podejmowano różnorakie działania. Z ciekawszych warto wymienić kilka.
W powiecie chodzieskim trwają prace nad wdrożeniem grup producenckich, zrzeszających rolników z tego terenu. Trwają tam też działania związane z rozwojem gospodarczym na fundamencie promocji walorów turystycznych regionu (rozwój i promocja bazy turystycznej, utworzenie Powiatowego Centrum Informacji Gospodarczo-Turystyczno-Kulturalnej). Kolejna inicjatywa obejmuje tworzenie miejsc pracy w sektorze recyklingu surowców wtórnych. Jeszcze inna inicjatywa dotyczy wspierania spółdzielni socjalnych o charakterze usługowo-opiekuńczym. Miasto Poznań w ramach partnerstwa lokalnego stworzyło stały mechanizm doradczo-konsultacyjny dla przedsiębiorców oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą. W powiecie konińskim partnerstwo wdraża w życie pomysł ożywienia turystycznego w oparciu o promocję „produktu turystycznego”, wykorzystującego dziedzictwo Bursztynowego Szlaku. W powiecie Nowy Tomyśl w ramach partnerstwa powołano ośrodek doradztwa gospodarczego.