Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Gminy Ziemi Łęczyckiej razem

Na Ziemi Łęczyckiej (woj. łódzkie) idea partnerstwa lokalnego znalazła wyraz we współpracy kilku gmin, które razem powołały fundację i wspólnymi siłami dbają o rozwój regionu.

Początki współpracy sięgają roku 2003, kiedy to wójtowie kilku gmin położonych na Ziemi Łęczyckiej (Łęczyca, Parzęczew, Zgierz, Wartkowice i Dalików) postanowili połączyć siły. Fundamentem współpracy była nie tylko zasada, że razem można osiągnąć więcej, ale także dostrzeżenie faktu, że ciekawe pomysły rozwojowe można realizować w oparciu o potencjał regionu nie mieszczący się w granicach którejś z tych gmin z osobna.

Zwrócono także uwagę, że gminy te cechuje kilka istotnych podobieństw, m.in. zbliżona struktura demograficzna, podobna sytuacja ekonomiczna, położenie w okolicach planowanej autostrady A-2, malownicze położenie i atrakcyjny krajobraz, bogactwo dziedzictwa kulturowego, rolniczy charakter i podobna struktura agrarna (przewaga gruntów ornych niskiej jakości, rozdrobnionych, o zbliżonych uprawach), wysokie bezrobocie (w roku 2006 średnio 20%), słabo rozwinięta infrastruktura informatyczna i ochrony środowiska, położenie geograficzne (dorzecze Bzury, Neru i Warty).

Uznano, że wspólnymi siłami łatwiej będzie przezwyciężyć podobne bolączki oraz wykorzystać jednakowe atuty okolicy. Co warte uwagi, wioski takie zostały wsparte badaniami ankietowymi mieszkańców. Studenci Uniwersytetu Łódzkiego prowadzili w regionie badania, w których aż 75% respondentów-mieszkańców uznało, że duży wpływ na rozwój lokalny mają intensywne kontakty międzygminne.

Kolejnym wartym uwagi aspektem podjętej współpracy jest to, że dokonuje się ona ponad podziałami administracyjnymi - gminy wchodzące w skład partnerstwa położone są bowiem na terenie aż trzech różnych powiatów.

Gminy zjednoczone w Lokalnej Grupie Działania przystąpiły wspólnie do unijnego Programu Leader, a dzięki pozyskanym w ten sposób środkom stworzyły struktury partnerstwa lokalnego. Zorganizowano m.in. około 100 spotkań na poziomie gmin i sołectw z udziałem wszystkich zainteresowanych - instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, nieformalnych grup mieszkańców oraz przedstawicieli przedsiębiorstw.

W ramach tych konsultacji nie tylko katalogowano lokalne problemy i postulaty w sprawie ich rozwiązania, ale także wypracowano długofalowe pomysły strategii rozwojowych. Dotyczą one działań z bardzo różnorodnych dziedzin, poczynając od utworzenia Piastowskiego Parku Krajobrazowego (ożywienie turystyczne okolicy) – ten projekt zyskał największą popularność, poprzez rozwój sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego, po utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego.

Warto podkreślić silne zaangażowanie w te prace lokalnego biznesu - np. firma Fructa Napoje z Łęczycy przedstawiła koncepcję oparcia strategii rozwoju turystycznego na promocji trzech zabytkowych obiektów z regionu: XII-wiecznej Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie, Zamku Królewskiego w Łęczycy z XIV w. oraz grodziska datowanego na VI wiek - dawnej lokalizacji Łęczycy.

Osobną płaszczyzną działalności w ramach partnerstwa były liczne szkolenia dla lokalnych liderów, prowadzone m.in. przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, Fundację Inkubator z Łodzi i Międzynarodowe Centrum Partnerstwa „Partners Network ” z Krakowa.

W roku 2005 w ramach partnerstwa powołano Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”. Tworzą ją wszystkie gminy objęte współpracą, a sama fundacja ma za zadanie pozyskiwanie środków na wspólne inicjatywy i koordynowanie działań obejmujących teren partnerstwa (począwszy od przygotowania ekspertyz, po nadzorowanie realizacji konkretnych działań). Stałymi partnerami fundacji są m.in. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice, Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej, Regionalny Związek Pracodawców w Łodzi.

W ramach działań fundacji opracowano m.in. koncepcję w oparciu o zasady Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obejmuje ona pozyskanie środków i przeprowadzenie wspólnych dla kilku gmin projektów inwestycyjnych - zrealizowano lub planuje się m.in. remonty i budowę lokalnych dróg, stworzenie sieci przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, utworzenie kilku świetlic środowiskowych, budowę zbiorników wodnych o charakterze gospodarczym i rekreacyjnym, tworzenie szlaków turystycznych, stworzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz Punktów Informacji Turystycznej. W ramach działań partnerskich stworzono też Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, gdzie funkcjonuje m.in. prowadzony przez Fundację PRYM punkt bezpłatnych porad dla mieszkańców w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwania funduszy itp.

Osobną, ciekawą inicjatywą w ramach partnerstwa jest opracowanie i promocja marki „Smak Wsi” dla lokalnych tradycyjnych wyrobów spożywczych z tego regionu, co już zaowocowało zwiększeniem produkcji i sprzedaży wybranych produktów.