Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
W Krzemiennym Kręgu

Twórcy Grupy Partnerskiej „Krzemienny Krąg” skupili swoje wysiłki na czterech płaszczyznach tematycznych: gospodarce lokalnej, ochronie środowiska, oświacie i turystyce. Dzięki temu atrakcje ich regionu - krzemionki opatowskie, czy dinozaury z Bałtowa - przyciągają wielu turystów.

Pięć lat temu narodziła się idea powołania partnerstwa lokalnego, które zjednoczyłoby wysiłki podejmowane przez różne podmioty na terenie trzech sąsiadujących powiatów: opatowskiego i ostrowieckiego w województwie świętokrzyskim oraz lipskiego w województwie mazowieckim. Po roku wstępnych prac powstała Grupa Partnerska „Krzemienny Krąg”, obecnie zrzeszająca ponad 40 podmiotów. Obejmuje obszar dziewięciu gmin: Chotcza, Solec, Lipsko, Tarłów, Sadowie, Opatów, Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów i Ostrowiec Świętokrzyski.

Początki były podobne jak w wielu innych tego typu inicjatywach. Wspólne było dziedzictwo kulturowe regionu, podobne walory i zasoby – w tym przypadku są to najstarsze polskie góry (G. Świętokrzyskie) oraz historyczne zabytki związane z rozwojem przemysłu (tu była m.in. kolebka polskiego hutnictwa). Podobne także pomysły, ale również problemy i bolączki. Tym, czego natomiast brakowało, była współpraca. Sytuację tę postanowiły zmienić dwa podmioty. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, szukało partnerów do wspólnego działania przy projekcie, który miał uczynić z malowniczego przełomu rzeki Kamienna atrakcję turystyczną okolicy. Z kolei Fundacja im. Witolda Gombrowicza Witulin chciała utworzyć pierwsze na świecie muzeum poświęcone wielkiemu pisarzowi i w tym celu również musiała pozyskać do współpracy inne lokalne podmioty. W trakcie tych przedsięwzięć zawiązały się nici porozumienia między różnymi instytucjami i organizacjami. Ważnym uczestnikiem procesu, oprócz wyżej wymienionych, było Miejskie Centrum Kultury (MCK) w Ostrowcu Świętokrzyskim. W roku 2002 wystosowano do potencjalnych partnerów propozycję-pytanie o połączenie sił i wypracowanie wspólnej wizji celu i działań

Do utworzonej grup partnerskiej przystąpiło kilkadziesiąt podmiotów. Są to m.in. Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta w Ostrowcu, tamtejsze MCK, Urząd Gminy Bodzechów, kilka rad osiedlowych z Ostrowca, kilka szkół z regionu, organizacje pozarządowe (wspomniane „Bałt” i Fundacja im. Gombrowicza, a także oddziały PTTK, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej), nie zabrakło też lokalnego biznesu (w tym bardzo ważnych podmiotów w regionie, jak PKS SA w Ostrowcu Św. i Huta Celsa Ostrowiec). Całości dopełnił przedstawiciel edukacji - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, a także lokalne media w postaci „Gazety Ostrowieckiej”. Można powiedzieć, że pod względem składu sojuszników, partnerstwo to jest wręcz modelowe.

Twórcy „Krzemiennego Kręgu” postanowili skupić swoje wysiłki na czterech płaszczyznach tematycznych. Są to gospodarka lokalna, ochrona środowiska, oświata i turystyka. Każdej z nich poświęcono sporo uwagi i inicjatyw, zarówno drobnych, lokalnych, jak i bardziej szumnych, obejmujących cały obszar działania partnerstwa. Te pierwsze obejmowały m.in. kroki mające na celu rozwój agroturystyki (promocja tej formy działalności gospodarczej i wypoczynku, szkolenia dla zainteresowanych rolników), spopularyzowanie wypoczynku i rekreacji w regionie (tworzenie tematycznych szlaków turystycznych, organizowanie imprez kulturalnych, dbałość o lokalne obiekty atrakcyjne turystycznie), ochronę środowiska i podnoszenie świadomości ekologicznej (m.in. konkursy tematyczne, udział w programie Szkoły dla Ekorozwoju).

Z kolei do większych inicjatyw w ramach Grupy Partnerskiej można zaliczyć program turystycznego zagospodarowania przełomu rzeki Kamiennej, w ramach którego to pomysłu zorganizowano m.in. spływ tratwami oraz utworzono szlak kajakowy. Z kolei w Bałtowie utworzono Park Jurajski (znaleziono tu skamieniałe pozostałości dinozaurów). Szczególnie ta ostatnia inicjatywa zyskała dużą popularność o skali ponadregionalnej, co poskutkowało znacznym ożywieniem turystycznym i rozwojem gospodarczym. Inną ważną inicjatywą „Krzemiennego Kręgu” były inicjatywy związane z pamięcią o Witoldzie Gombrowiczu, który dzieciństwo i młodość spędził w tym właśnie regionie. Rok 2004 ogłoszono ogólnopolskim Rokiem Gombrowiczowskim. Z tej okazji grupa partnerska zorganizowała liczne imprezy tematyczne, m.in. odbył się Piknik Gombrowiczowski, utworzono szlak turystyczny śladami pisarza, a także podjęto wstępne prace przy tworzeniu muzeum poświęconego autorowi „Ferdydurke” (zakupiono zabytkowy budynek oraz opracowano kosztorys remontu i zaadaptowania go na potrzeby placówki).

Zadbano także o stworzenie trwałych podstaw współprac. W tym celu powołano Fundację „Krzemienny Krąg”, która jednocześnie pełni funkcję sekretariatu partnerstwa lokalnego.

Kontakt:
Fundacja „Partnerstwo Krzemienny Krąg”
Bałtów 55
27-423 Bałtów,
tel./fax.: (041)264-10-22,
e-mail:
biuro@krzemiennykrag.info,
www:
http://www.krzemiennykrag.info