Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Partnerstwo całkiem lokalne

Przykładem partnerstwa społecznego o bardzo niewielkim zasięgu terytorialnym jest Forum dla Nowej Huty. Powstało w 2000 r. jako platforma zjednoczenia wysiłków na rzecz rozwiązywania problemów socjalnych, ekologicznych i gospodarczych, podejmowanych uprzednio przez rozproszone inicjatywy.

Nowa Huta jest obszarem nękanym wieloma problemami. Boleśnie odczuła skutki transformacji ustrojowej, która w znacznym stopniu zmieniła dotychczasowe realia funkcjonowania tego terenu i struktury administracyjnej. Oparta przez kilkadziesiąt lat na jednostronnym rozwoju ciężkiego przemysłu, który stanowił główne źródło dochodów lokalnego budżetu i mieszkańców-pracowników ówczesnej Huty im. Lenina, w nowej epoce okazała się naznaczona wieloma dotkliwymi problemami. Znaczna redukcja zatrudnienia w zakładach hutniczych, bezrobocie, patologie społeczne, zdewastowane środowisko przyrodnicze, brak alternatywnych form rozwoju gospodarczego, piętno miasta wielkoprzemysłowego – wszystkie te czynniki objawiły się w całej pełni już kilka lat po roku 1989.

We wrześniu roku 2000, po kilku miesiącach spotkań, konsultacji i publicznych debat, doszło do formalnego porozumienia różnych środowisk, które uprzednio pojedynczo usiłowały przeciwdziałać negatywnym tendencjom trapiącym lokalną społeczność. Co ciekawe, znacznie mocniej niż w większości partnerstw lokalnych, w prace Forum dla Nowej Huty włączył się sektor biznesu, reprezentowany w dodatku przez „wielkich graczy”, co stanowi rzadkość w tego typu przedsięwzięciach. Rdzeń Forum stanowi ok. 25 podmiotów, wspomaganych okazjonalnie przez kilkanaście kolejnych. Sektor publiczny reprezentują m.in. Urząd Miasta Krakowa, Rady Dzielnic XIV i XVIII, Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, Wojewódzki Urząd Pracy, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, Teatr Ludowy i Ośrodek Kształcenia Urbanistów Politechniki Krakowskiej. Organizacje pozarządowe to z kolei m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Sacrosong, Małopolski Instytut Nieruchomości i  Małopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezrobotnych. Sektor biznesu natomiast to w Forum m.in. Elektrociepłownia Kraków S.A., Philip Morris Polska S.A., Mittal Steel – Oddział w Krakowie (właściciel dawnej Huty im. Sendzimira) i Slag Recycling Sp. z o.o.

Główne obszary działań i zarazem cele Forum dla Nowej Huty, to: tworzenie strategii rozwoju Nowej Huty zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, eliminacja barier rozwojowych, inicjowanie współpracy różnych podmiotów z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, przyciąganie inwestorów, rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia socjalnego, rozwój turystyki, sportu i rekreacji, edukacja ekologiczna młodzieży i dorosłych, ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego, stworzenie ofert spędzania czasu wolnego dla młodzieży.

Wśród dotychczasowych inicjatyw podejmowanych przez Forum, najsilniejszy nacisk położono na działalność ekologiczną i kultywowanie dziedzictwa kulturowego w kontekście turystyki. Temu drugiemu celowi służy projekt wytyczania tras turystycznych w okolicy Nowej Huty oraz liczne akcje promujące atrakcje znajdujące się wzdłuż tych szlaków. Jednym z nich jest Zielony Szlak Nowa Huta – Dłubnia, będący częścią ogólnopolskiego Szlaku Bursztynowego. W ramach działań Forum oznakowano szlak oraz prowadzono liczne działania promocyjne, m.in. we współpracy z krakowskim oddziałem „Gazety Wyborczej” jako dodatek do tego dziennika ukazała się w masowym nakładzie map[a turystyczna tego terenu. Kilkakrotnie Forum współorganizowało Dni Dziedzictwa Kulturowego Nowej Huty, w ramach których miały miejsce liczne wydarzenia kulturalne i turystyczne. Z kolei w ramach inicjatyw dotyczących ochrony środowiska, Forum dla Nowej Huty wraz z innymi podmiotami zabiegało o utworzenie na cennych Łąkach Nowohuckich – zagrożonych planami inwestycji sportowych – tzw. użytku ekologicznego (inicjatywa została uwieńczona powodzeniem). Forum brało też udział w działaniach na rzecz ochrony ważnego terenu zielonego – Lasku Mogilskiego.

Inną wartą odnotowania inicjatywą jest projekt tworzenia świetlic środowiskowych w tzw. złych dzielnicach. Dotychczas powstały trzy takie placówki, których celem jest zapewnienie dzieciom codziennej profesjonalnej opieki po zakończeniu zajęć szkolnych. Odbywają się tam zajęć z zakresu dokształcania i pomocy w edukacji, gry i zabawy, zajęcia plastyczne, zapewniono opiekę psychologiczną oraz podwieczorki. Skierowane są głównie do dzieci (wiek 7-14 lat) z tzw. trudnych rodzin, ale przyjść może każdy chętny. Placówki cieszą się sporym powodzeniem, każda z nich ma około 70-80 podopiecznych.
Oprócz tego efektem działań Forum dla Nowej Huty były liczne inne inicjatywy, począwszy od wycieczek i konkursów dla dzieci, a kończąc na seminariach poświęconych rozwojowi warunków dla działań lokalnego biznesu.

Kontakt:
Biuro Forum dla Nowej Huty,
Nowohuckie Centrum Informacji,
os. Centrum B 9,
31-928 Kraków,
tel. (012)6855900, fax. (012)6855900.