Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Wspólnota z Borów

Ponad dwa lata liczy historia Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”. To kolejny przykład udanej współpracy partnerów lokalnych opartej o specyfikę kulturowo-przyrodniczą regionu, ponad administracyjnymi granicami.

Współpraca partnerów z obszaru Borów Tucholskich zaczęła się jesienią 2005 roku, a oficjalnie grupa działa od początków lutego 2006 r. Przyjęła ona postać związku stowarzyszeń, do których dołączały inne podmioty. Obecnie partnerstwo skupia 24 podmioty, które mają status członków zwyczajnych. 7 kolejnych pomiotów stowarzyszonych ma status członków wspierających. Sektor publiczny reprezentują: Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” oraz trzy gminne ośrodki kultury – w Śliwicach, Osiu i Gostycynie. Sektor pozarządowy reprezentuje 19 organizacji, wśród nich m.in. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”, Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano, Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Tucholi, Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Tucholi. Sektor prywatny reprezentuje Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „Bory Tucholskie”. Wśród członków wspierających znajdziemy m.in. Tucholski Park Krajobrazowy i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Partnerstwo obejmuje podmioty z całego powiatu tucholskiego (gminy Gostycyn, Lubiewo, Cekcyn, Kęsowo, Tuchola, Śliwice) oraz z części powiatu świeckiego (gminy Lniano, Świekatowo i Osie). Są to głównie tereny wiejskie, o bardzo atrakcyjnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych (w tym również chronionych)), natomiast słabo rozwiniętym przemyśle. Taka specyfika niejako wymusza, ale też daje dużą szansę rozwoju w oparciu o sektor turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowy. Bory Tucholskie są od lat znane w całej Polsce jako dogodny teren do wypoczynku wśród przyrody, z możliwością zbioru grzybów i owoców leśnych, kajakarstwa, wędkowania, obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku itp. Te atuty nie są jednak w pełni wykorzystane za sprawą m.in. niedostatecznie rozwiniętej i nierównomiernie rozłożonej infrastruktury i zaplecza turystycznego, braku promocji, niewielkiej skali współpracy i integracji działań podmiotów z regionu. To wszystko sprawia, że potencjał tego miejsca nie jest dostatecznie wykorzystany, a problemy społeczne (m.in. bezrobocie, dystans cywilizacyjny wobec rozwiniętych regionów, niska aktywność obywatelska) wciąż są poważnym problemem.

Utworzone partnerstwo lokalne podejmuje działania mające na celu zmianę tej sytuacji. Główny nacisk położono właśnie na rozbudzanie lokalnej aktywności oraz rozwój lokalnego „produktu turystycznego”, na który składa się zarówno promocja lokalnych specjałów kulinarnych, oznakowanie i popularyzacja miejscowych atrakcji turystycznych, jak również pomoc w tworzeniu i prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych i dbałość o estetykę wsi regionu. Wśród licznych działań z tego zakresu, można wyróżnić kilka sfer tematycznych. Pierwsza jest stosunkowo mało widowiskowa, ponieważ dotyczy tworzenia ekspertyz i analiz. Z inicjatywy partnerstwa lokalnego powstała m.in. strategia promocji i rozwoju produktów tradycyjnych i lokalnych z terenu Borów Tucholskich, projekt zintegrowanej sieci szlaków turystycznych po regionie (zawiera ona pomysły powiązania ze sobą szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych, ich ujednolicone oznakowanie oraz wykonanie odcinków łączących dotychczas odizolowane trasy), przeprowadzono również inwentaryzację świetlic wiejskich z tego terenu oraz ich potrzeb i możliwości pozyskania środków na ten cel.

Z działań bardziej widocznych i praktycznych, warte uwagi są dwa konkursy przeprowadzone przez LDG „Bory Tucholskiej”. Pierwszy dotyczył estetyki wsi i był plebiscytem na najładniejszy, najbardziej estetyczny i dopasowany do lokalnych tradycji ogród przydomowy. Ta inicjatywa, wsparta nie tylko splendorem dla zwycięzców, ale także nagrodami rzeczowymi i finansowymi, ma na celu zwrócenie uwagi na problem wizualnej atrakcyjności obszarów wiejskich jako miejsca potencjalnego pobytu turystów.

Inny konkurs dotyczył z kolei „Kulinarnego Dziedzictwa Borów Tucholskich” – pod tą nazwą kryje się wybór lokalnych tradycyjnych produktów gastronomicznych. W konkursie brało udział kilkadziesiąt zgłoszonych potraw. Teraz są one promowane w regionie i poza nim, a także podejmowane są inicjatywy na rzecz propagowania ich wśród producentów. Ponad 30 osób – członkiń kół gospodyń wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych itp. – wzięło udział w bezpłatnych warsztatach kulinarnych, podczas których uczono się wytwarzać dawne przysmaki charakterystyczne dla regionu.

Niedawno w ramach kolejnego konkursu partnerstwo lokalne wybrało symbol, mający promować markę lokalną „Bory Tucholskie” – wkrótce trafi on do obiegu, wyróżniając wybrane lokalne produkty i usługi. Te, które zostaną nagrodzone podczas rywalizacji pod okiem fachowego jury (Kapituła Marki Lokalnej), staną się częścią lokalnej oferty, promowanej wspólnymi siłami członków partnerstwa.

Kontakt i dalsze informacje:
Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”,
tel./fax (052)3361213,
e-mail:
lgd@borytucholskie.pl,
www.lgd.borytucholskie.pl