Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Partnerzy z Pogórza

„Partnerstwo dla Ziemi Gorlickiej” wkrótce będzie świętowało piątą rocznicę utworzenia. W kwietniu 2003 roku, z inspiracji i przy wsparciu krakowskiej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, w powiecie gorlickim powołano grupę podmiotów, które chcą wspólnie działać dla tego regionu.

Obecnie wśród sygnatariuszy deklaracji o partnerstwie lokalnym i wspólnych działaniach można znaleźć 52 podmioty. Sektor publiczny reprezentują: Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Urząd Miasta w Gorlicach, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Gminy w Gorlicach, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gorlickie Centrum Informacji. Przedstawiciele biznesu (łącznie jest ich dwudziestu), to m.in. Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego - Koronka Bobowa, Ceramika „Stróże”, Naftobudowa Gorlice, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gorlicach, Termo-Biecz i Zakład Galanterii Drzewnej.

Organizacji pozarządowych jest 11, w tym m.in. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Agroturystyczne, Stowarzyszenie Pogranicza, Polskie towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Gorlicach, Stowarzyszenie Naukowo- Techniczne i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Osobną kategorię podmiotów wśród współtwórców partnerstwa lokalnego stanowią szkoły – w „Partnerstwie dla Ziemi Gorlickiej” uczestniczy 16 takich placówek.

Partnerstwo już na wstępie wyznaczyło sobie główne cele. Należą do nich m.in.: opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju oraz wynikających z niej planów działania dla Ziemi Gorlickiej; aktywizacja społeczności lokalnej oraz zwiększenie wpływu społeczności lokalnych na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i kierunków rozwoju Ziemi Gorlickiej; pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych; prowadzenie wspólnych działań promocyjnych; zabezpieczenie terenów cennych przyrodniczo; działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców; rozwój zaplecza na potrzeby rekreacji i turystyki. W ramach partnerstwa stworzono cztery zespoły tematyczne: Przedsiębiorczość, Szkoły dla Ekorozwoju (zespół do spraw edukacji ekologicznej), Turystyka, Zespół ds. Programów Społecznych.

Ten pierwszy zajmuje się działaniami związanymi nie tylko z ogólnym rozwojem przedsiębiorczości, ale także z istnieniem i działalnością konkretnych inicjatyw w ramach tzw. Strefy Gorlickiej, będącej elementem Specjalnej Strefy Ekonomicznej EuroPark Mielec. Zespół zajmuje się zadaniami z dziedziny obsługi Strefy, wspiera także działania Klubu Czystego Biznesu (mającego na celu zmniejszenie skali oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne), prowadzi również punkt doradczo-konsultacyjny, udzielający bezpłatnych porad w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, inwestycji itp.

Zespół poświęcony edukacji ekologicznej prowadzi działania głównie na poziomie szkół. Obejmują one zajęcia dla dzieci, rozbudzające wrażliwość na problematykę ekologiczną oraz kształtujące wiedzę na temat zagrożeń środowiska naturalnego. Członkowie zespołu prowadzą także monitoring wpływu lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego na stan przyrody i środowiska – sporządzają analizy, wskazują problemy, proponują alternatywne rozwiązania.

Zespół ds. turystyki koncentruje się na trzech sferach aktywności. Pierwszy to rozwój zaplecza dla agroturystyki w regionie, czyli zarówno stymulowanie powstawania nowych gospodarstw agroturystycznych i wzbogacanie ich oferty, jak i dbałość o wyeksponowanie i promocję atrakcji turystycznych. Drugi poziom to starania na rzecz powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej, która byłaby płaszczyzną zjednoczenia różnych podmiotów z tego sektora, ich pomysłów, inicjatyw i wysiłków. Trzecia sfera działań Zespołu dotyczy natomiast lokalnej specyfiki kulturowej, mianowicie ochrony i wyeksponowania turystycznego zabytków związanych z eksploatacją ropy naftowej na tym terenie, jako swoistej kolebki polskiego przemysłu naftowego.

Zespół ds. Programów Społecznych zajmuje się m.in. wspieraniem i koordynowaniem lokalnych działań z zakresu pomocy społecznej i integracji społecznej, promocji wolontariatu i aktywizowania młodzieży w tym zakresie, a także wsparcia lokalnych podmiotów w przygotowaniu do wnioskowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprócz tych stałych, wieloaspektowych działań warto wspomnieć o kilku konkretnych projektach tego partnerstwa lokalnego, obejmujących działania z różnych dziedzin.

Pierwszym z nich był projekt „Z dorobkiem pokoleń u wrót Zjednoczonej Europy”. Skierowany on był głównie do lokalnej młodzieży i miał na celu zapoznanie jej z miejscowymi tradycjami, z przeszłością i ważnymi elementami tożsamości lokalnej. Oparty był na przypominaniu przeszłości powiatu gorlickiego jako miejsca styku kultur trzech zbiorowości: Pogórzan, czyli rdzennych mieszkańców tego regionu oraz dwóch grup napływowych – Łemków i Żydów. W trakcie projektu młodzież z kilku szkół powiatu gorlickiego uczyła się pieśni łemkowskich, tańców żydowskich i lokalnego folkloru (od członków zespołu artystycznego „Pogórzanie”), brała udział w warsztatach malowania ikon, odwiedzała lokalne placówki muzealne i zabytki, tworzyła albumy fotograficzne, dokumentujące ślady przeszłości Żydów na Ziemi Gorlickiej.

Podobnej tematyki dotyczy inny, bardziej długofalowy projekt, realizowany przez partnerstwo – „Wielokulturowość na gorlickich ścieżkach”. Jego celem, jak piszą twórcy inicjatywy, jest „wyeksponowanie walorów krajobrazu, kultury, tradycji i historii, by służyły one turystom zarówno krajowym jak i zagranicznym, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Projekt zakłada stworzenie szlaku dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, prezentującego regionalne tradycje przemysłu naftowego”. Wśród pierwszych konkretnych działań w ramach projektu, oznakowano szlak turystyczny „Śladami kolebki przemysłu naftowego”. Jest to trasa rowerowa o długości ponad 40 kilometrów, wiodąca głównie szlakiem zabytków związanych z eksploatacją ropy naftowej, ale także innych atrakcji turystycznych.

Kontakt i dalsze informacje:
Sekretariat Grupy Partnerskiej, Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości,
ul. Michalusa 4,
38-320 Gorlice
tel./fax. (018)3536072,
e-mail:
gowp@iap.pl