Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Partnerstwo społeczne a problematyka rozwojowa

Szkolenia ukażą możliwość pełnego wykorzystania mechanizmów dialogu dla prowadzenia racjonalnej polityki rozwoju społeczno-ekonomicznego na szczeblu lokalnym.

Zdolność do tworzenia partnerstw lokalnych jest istotnym mechanizmem rozwojowym, który przesądzi o przewadze konkurencyjnej danego środowiska lokalnego w stosunku do innych.
Partnerstwo umożliwia integrowanie wiedzy, doświadczeń, umiejętności, co jest kluczowe dla powodzenia w dzisiejszym typie gospodarki, w którym szczególne znaczenie ma wiedza, ludzkie kwalifikacje, kapitał sopłeczny itp.
Idea partnerstwa zakłada, że każda ze stron w lokalnym środowisku może wnieść potencjał i wiedzę, które służą rozwojowi. Nikt kto ma wiedzę nie powinien zostać pominięty.

Jak pisze Antonii Sobolewski: „Niemniej jednak szeroko rozumiany rozwój lokalny, zwłaszcza na poziomie powiatu, wymaga zaangażowania wielu partnerów. Administracja nie jest w stanie obecnie sama planować i wdrażać programów rozwoju, ponieważ one z natury wymagają wielostronnej kooperacji z uwagi na swój złożony charakter. Wymagają łączenia wiedzy i doświadczeń, które znajdują się w różnych grupach społecznych i instytucjach.Partnerstwo stało się odpowiedzią na specyficzne wymagania stawiane przez charakter współczesnej gospodarki, a także zmiany zachodzące w „małych ojczyznach”. Stało się ono narzędziem do budowania potencjału, który pozwala na sprawne konkurowanie z innymi społecznościami lokalnymi w zakresie jakości życia mieszkańców, a także w dostępie do środków na rozwój oraz w dostępie do inwestycji. Partnerstwo angażuje władze samorządowe, lokalne organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły, przedsiębiorców, mieszkańców. Pozwala ono na budowanie zespołów lokalnego rozwoju, które poprzez wspólne podejmowanie inicjatywy, pozwalają lokalnym społecznościom na rozwiązywanie ich trudnych problemów. Umożliwia kształcenie i aktywizowanie lokalnych liderów, wspieranie samoorganizacji lokalnych społeczności, szybkie reagowanie na zmieniające się otoczenie, na łączenie posiadanych środków i zasobów, na tworzenie nowych inicjatyw gospodarczych i miejsc pracy.” (Pismo Dialogu Społecznego, 4/2006)