Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Lokalne partnerstwo społeczne
Mamy świadomość, że samo zjawisko, jakim jest dialog i partnerstwo lokalne musi być w Polsce znacznie lepiej poznane, by znaleźć akceptację wśród małych społeczności. Dlatego w artykułach prezentowanych w tym dziale postaramy się przybliżyć Państwu ideę i praktykę lokalnych prtnerstw społecznych realizowanych tak na świecie, jak i w Polsce. Prezentowanie przemyśleń na temat partnerstwa wydaje się sprawą kluczową, bo nie jest ono zjawiskiem, które łatwo może rozpocząć się i zafunkcjonować spontanicznie. Jednak będziemy się starać aby dominowały tu praktyczne porady, jak wystartować z lokalnym paktowaniem i jak je rozwijać. Najlepszym źródłem tej wiedzy są wypowiedzi osób zaangażowanych w dialog społeczny. Zapraszamy wszystkich do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat lokalnego partnerstwa społecznego.
W iteraturze przedmiotu lokalne partnerstwo społeczne bywa różnie definiowane. Jest to zjawisko dynamiczne i raczej praktyka a nie formułowane ex catedra definicje określają jego zakres i treść. Jedną z prób definiowania podjął dr Michael Geddes w raporcie „Partnerstwo Lokalne: Skuteczna Strategia na rzecz Spójności Społecznej”.

Idea partnerstwa
Idea dialogu i partnerstwa społecznego jest zakorzeniona głęboko nie tylko w prawie Unii Europejskiej, lecz również, a może przede wszystkim w historii i tradycji Starego Kontynentu. W całym okresie powojennym, pomimo licznych zmian i kolejnych form, dialog społeczny odgrywał ważną rolę w przemianach społecznych i tworzeniu państwa opiekuńczego.

Podstawy prawne partnerstwa społecznego                            Partnerstwo ma swoje miejsce w systemie prawa w Polsce. Zostało uregulowane w sposób ustawowy wraz z przyjęciem Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Praktyka partnerstwa
Partnerstwo lokalne łączy zaangażowanie władz samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół, przedsiębiorców oraz innych instytucji i stowarzyszeń, które chcą brać udział w budowaniu zespołów lokalnego rozwoju. Celem takich grup jest efektywne rozwiązują lokalne problemy i realizują potencjał oddolnych szans rozwojowych.