Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Korzyści ze szkoleń

Spodziewaliśmy się, że udział w szkoleniach przyniesie uczestnikom wiele korzyści, takich jak:

 • Nabycie umiejętności budowania relacji pomiędzy przedstawicielami lokalnych partnerów (administracja rządowa, samorząd terytorialny, organizacja pozarządowe, sektor społeczny i wolontariat, przedstawiciele biznesu) w celu lepszego wykorzystania potencjału społeczności lokalnej.
 • Poznanie możliwości zawarcia Lokalnych Porozumień na rzecz Zatrudnienia (LPZ).
 • Poprawa efektywności porozumiewania się oraz zwiększenie partycypacji społeczności lokalnych w kreowaniu lokalnego rynku pracy.
 • Wykorzystanie instrumentów formalno-prawnych jako element umożliwiający budowanie partnerstwa lokalnego.
 • Pogłębienie zrozumienia idei i problematyki partnerstwa lokalnego na rzecz lokalnych strategii i zatrudnienia umożliwiających absorpcję środków zewnętrznych (np. z UE).
 • Promowanie idei budowania partnerstwa lokalnego w celu lepszego wykorzystania potencjału społeczności lokalnej.
 • Uaktywnianie podmiotów lokalnego rynku pracy na rzecz współdziałania i rozwiązywania problemów bezrobocia.
 • Budowanie relacji pomiędzy partnerami lokalnymi sprzyjających integrowaniu środowiska lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy.
 • Poprawa efektywności porozumiewania się oraz zwiększenie partycypacji społeczności lokalnych w kreowaniu rynku pracy.
 • Poszerzenie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności analizy potencjału rozwojowego gminy, powiatu, województwa (również pod kątem przygotowywania projektów współfinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego).
 • Nabycie umiejętności pracy w grupie, wspólnego rozwiązywania problemów występujących na obszarze działania Partnerstwa oraz dochodzenie do osiągania consensusu w kluczowych sprawach.
 • Zaktywizowanie uczestników partnerstwa lokalnego do wspólnej pracy, w celu wypracowania wspólnego stanowiska i osiągania consensusu w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
 • Nabycie praktycznych umiejętności właściwego wyboru odpowiedniego instrumentu finansowego w celu finansowania projektów na poziomie lokalnym i regionalnym w ramach Lokalnego Porozumienia na Rzecz Zatrudnienia.
 • Poznanie możliwości finansowania lokalnych projektów z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Pogłębienie rozumienia znaczenia problematyki zasobów ludzkich dla celów rozwojowych (rola edukacji, kształcenia ustawicznego itp.), w szczególności w zakresie przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia, dostosowywania systemu edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy.
 • Promowanie idei inwestowania w rozwój zasobów ludzkich jako czynnika stymulującego rozwój lokalny i regionalny prowadzący do osiągnięcia większej spójności społeczno – gospodarczej na poziomie regionalnym i lokalnym.
 • Zaktywizowanie podmiotów lokalnego rynku pracy na rzecz współdziałania i rozwiązywania problemów bezrobocia prowadzących do osiągnięcia synergii lokalnych w zakresie umiejętnego łączenia projektów inwestycyjnych z projektami „miękkimi”.