Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Publikacje

Poniżej przedstawiamy wybraną literaturę dotycząca dialogu i partnerstwa społecznego, a także strategii lokalnych, oraz aktywizacji rynków pracy.


w języku polskim:

„Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje” Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” i Fundacja Instytut Spraw Publicznych 2007 r.

M. Considine Układy partnerskie, zarządzanie lokalne i kształt instytucjonalny, (referat na konferencji pt. Decentralizacja polityki zatrudnienia i nowe formy zarządzania: podejmując wyznwanie odpowiedzialności, Warszawa 27-28 marca 2003)

H. Mosley, Decentralizacja i odpowiedzialność w działaniach politycznych na rynku pracy ((referat na konferencji pt. Decentralizacja polityki zatrudnienia i nowe formy zarządzania: podejmując wyznwanie odpowiedzialności, Warszawa 27-28 marca 2003).

L. Gralewski, Budowanie Porozumień na rzecz Zatrudnienia – wybrane elementy Procesu [w:] Praca, kształcenie, partnerstwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004; http://www.parp.gov.pl/files/74/81/95/praca_ksztalcenie.pdf;
 
Getry. Lloyd, Partnerstwo i przedsiębiorczość społeczna: budowanie społeczeństwa
obywatelskiego przy jednoczesnym zaspokajaniu zapotrzebowania na usługi społeczne, [w:] Praca, kształcenie, partnerstwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004;
http://www.parp.gov.pl/files/74/81/95/praca_ksztalcenie.pdf;

 G. McAlinden, Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego – w kontekście funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, [w:] Praca, kształcenie, partnerstwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004; http://www.parp.gov.pl/files/74/81/95/praca_ksztalcenie.pdf.

J. Herbst „Bezrobocie co robić. Organizacje pozarządowe w systemie usług rynku pracy 2005. Raport z badania ilościowego”. FISE 2005

Krzysztof Herbst „Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny?"

Bezrobocie co robić? Rola organizacji pozarządowych na rynku usług pracy” FISE 2006

 

K. Wygnański, P. Frączak, Raport Otwarcia projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, FISE 2006

„Lokalne Strategie Rozwoju Gospodarczego”, (red.) FISE, Chesterton International PLC, School for Advanced Urban Studies (University of Bristol), Brytyjski Fundusz Know How, Fundusz Współpracy 1996; http://www.cofund.org.pl/khf/publikacje/lokal.pdf

P. Rachwalski, W. Betkiewicz, M. Izdebska, Powiat obywatelski; Partycypacja społeczna w powiecie, [w:] Poradniki dla powiatów 4, FISE Brytyjski Fundusz Know How, Fundusz Współpracy 2000

Partnerstwo dla Mazowsza, materiały z I Mazowieckiego Forum Partnerstwa Lokalnego, które odbyło się w dniu 26 października 2004 roku w Warszawie. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Opracowanie Jolanta Wanielista Marta Pyzel pdf

Strategia rozwoju lokalnego. Projekt pilotażowy - Lądek Zdrój, [w:] Studium przypadku 11. (red. R. Brol, A.Sztando), Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego, Brytyjski Fundusz Know How, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 1998.

Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie (red. W. Warzywoda-Kruszyńska,) Instytut Socjologii UŁ, 2001.
 
J. Hrynkiewicz, Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002
 
W stronę aktywnej polityki społecznej, (red. M. Rymsza), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Regionalne i lokalne rynki pracy - od dysproporcji do spójności (red. R. C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006

B. Fruga, K. Chmura, Lokalny Rynek Pracy. Poradnik dla samorządów terytorialnych, 
FISE, Pracownia Projektów Lokalnych 1997

w języku angielskim:

Local Partnerships for Better Governance. TERRITORIAL ECONOMY, OECD 2001,

Sustainable Development. CRITICAL ISSUES. SUSTAINABLE DEVELOPMENT, OECD
Guide to Territorial Employment Pacts,  2000-2006, European Commission 1999.

Managing Decentralisation. A New Role for Labour Market Policy, OECD, Paris 2003, 

Local Governance and the Drivers of Growth, OECD LEED 2005. Best practices in local development, OECD, Paryż 2001,

Successful partnerships. A Guide, OECD 2005,
www.oecd.org/cfe/leed/forum/partnerships

Forum Partnerships 2006, OECD LEED,
www.oecd.org/cfe/leed/forum/partnerships

M. Geddes, A Successful Strategy for Social Cohesion? 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 1997

Vienna Action Statement on Partnerships Vienna 2007 http://www.oecd.org/dataoecd/11/43/38247289.pdf

Successful partnerships a guide OECD LEED Forum on Partnerships and Local Governance at ZSI (Centre for Social Innovation) Vienna, January 2006 pdf

Guide to Territorial Employment Pacts 2000-2006 European Commission Commission staff working document, november 1999 pdf

 

Ciekawy zasób tekstów o partnerstwie w różnych krajach dostępny jest pod poniższym adresem. Jest to plon konferencji zorganizowanej przez The Centre for Public Policy pt. Governments & Communities in Partnership. From Theory to Practice:

 

 

 http://www.public-policy.unimelb.edu.au/conference06/presentations.html