Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
EFS bliżej lokalnych społeczności

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) mają za zadanie przybliżyć ofertę Europejskiego Funduszu Społecznego do potencjalnych beneficjentów w terenie, ułatwiać im staranie się o dotacje na realizację projektów z EFS, promować wiedzę o Europejskim Funduszy Społecznym. Jednym z zadań ROEFS jest animowanie inicjatyw lokalnych i zawieranie partnerstw. Powstało ich już kilkadziesiąt. Zlokalizowane są one na terenie całego kraju i tworzą ogólnopolską sieć. Zwykle obszar działania ROEFS obejmuje kilka powiatów. Lista ROEFS
Podstawowym założeniem funkcjonowania ośrodka jest świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, w obszar których wchodzą:

  • usługi informacyjne nt. możliwości skorzystania z projektów finansowanych ze środków EFS;
  • udzielanie podstawowych informacji nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS;
  • pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS;
  • pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS;
  • pomoc w rozliczaniu dotacji;
  • animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw;
  • zachęcanie potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS;
  • promocja dobrych praktyk.

Klientami Regionalnego Ośrodka EFS mogą być:

  • Przedstawiciele każdej instytucji oraz firmy będącej projektodawcą EFS, mającej siedzibę w regionie, na którym działa Regionalny Ośrodek EFS,
  • Osoby fizyczne – wyłącznie w zakresie usług informacyjnych nt. projektów realizowanych z EFS.


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.