Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Lokalne strategie zatrudnienia

Komisja Europejska rekomenduje, aby partnerstwa społeczne tworzące lokalne strategie zatrudnienia realizował cztery zasadnicze cele: 

 1. tworzenie nowych miejsc pracy,
 2. podnoszenie poziomu zatrudnialności lokalnych mieszkańców,
 3. wspomaganie w staraniach o pracę
 4. redukowanie nierówności.
Aby partnerstwa mogły z powodzeniem realizować pierwszy cel Komisja Europejska rekomenduje im skupienie się na:
 • promowaniu społeczności lokalnej jako miejsca inwestycji,
 • zachęcaniu do tworzenia nowych firm,
 • zakładaniu przedsiębiorstw społecznych,
 • wspomaganiu lokalnej kultury przedsiębiorczości,
 • wyszukiwaniu wolnych miejsc pracy w sąsiednich społecznościach.
Z kolei aby podnieść poziom zatrudnialności lokalnych pracowników Komisja rekomenduje:
 • badanie potrzeb pracodawców w zakresie umiejętności pracowników i szkolenie ich, aby zaspokoić te potrzeby,
 • rozpoznawanie sektorów wzrostu i szkolenie, aby mieszkańcy mogli pracować w nich,
 • rozpoznanie uprzednich doświadczeń i umiejętności ludzi i społeczności,
 • tworzenie „pośredniego” i „chronionego” zatrudnienia, aby pomóc w ten sposób długoterminowym bezrobotnym wrócić na rynek pracy,
 • odnajdywanie i przeszkalanie osób, których zatrudnienie jest zagrożone,
 • zachęcanie osób z dobrymi umiejętnościami do dojeżdżania z innych obszarów.
Partnerstwa mogą organizować pomoc w znajdowaniu zatrudnienia poprzez:
 • oferowanie możliwości opieki na dziećmi i innymi osobami zależnymi,
 • sprostanie kosztom dojazdów,
 • rozwiązywanie problemów transportowych,
 • dostarczanie lepszej informacji o wakatach,
 • zachęcanie pracodawców do stosowania elastycznych form zatrudniania,
 • organizowanie przedsięwzięć, które umożliwiają kontakt pracodawców i pracobiorców.
Ponadto niezmiernie ważne wydają się działania partnerstw na rzecz redukowania nierówności między zatrudnionymi. Mogą to osiągać poprzez:
 • tworzenie miejsc pracy dla grup zagrożonych marginalizacją i tworzenie dla nich specjalnych usług doradczych,
 • zapobieganie dyskryminowaniu ich w dostępie do edukacji, szkoleń i zatrudnienia,
 • zachęcanie pracodawców do rekrutowania w tym środowisku,
 • włączanie ich do planowania i realizowania projektów.
źródło: Practical Handbook on Developing Local Employment Strategies in New Member States & Candidate Countries of the European Union, European Commission 2004, s. 21-22.